Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/166/EU av 21. mars 2014 om endring av vedtak 2005/381/EF om spørreskjemaet for rapportering om anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Implementing Decision 2014/166/EU of 21 March 2014 amending Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer det detaljerte spørreskjemaet som medlemsstatene skal fylle ut hvert år innen 30. juni og sende til Kommisjonen for å rapportere om etterlevelsen av direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv). Det opprinnelige spørreskjemaet ble opprettet gjennom beslutning 2005/381/EF, som har vært grunnlaget for rapportering for årene 2005-2013. Gjennom rettsakten erstattes vedlegget til beslutning 2005/381/EF med et nytt, oppdatert spørreskjema som er mer tilpasset kvotesystemet slik det er utformet fra og med 2013, etter overgangen til et felleseuropeisk kvotesystem som omfatter flere sektorer og gasser.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører kun administrative konsekvenser for Miljødirektoratet, som vil være ansvarlig for utfyllingen av spørreskjemaet.

Rettslige konsekvenser
Rettakten krever ikke nasjonal gjennomføring da den bare oppstiller krav som forurensningsmyndigheten må etterleve gjennom utfylling av et spørreskjema.

Sakkyndige instansers merknader

EØS-relevant og akseptabel
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten oppdaterer og forenkler et spørreskjema som allerede legges til grunn for norske myndigheters rapportering under Artikkel 21 i EUs klimakvotedirektiv - direktiv 2003/87/EF. Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2014
Anvendelsesdato i EU
14.04.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0166
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro