Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 om åpenhet om verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012

Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder krav om rapportering og åpenhet om ulike typer verdipapirfinansieringstransaksjoner, herunder utlån av verdipapirer og gjenkjøpsavtaler. Det overordnede formålet er å øke transparensen i de deler av finanssektoren som har en virkning på systemrisikoen, eller som kun skyldes regelarbitrasje, og å utvide regulering og overvåking slik at alle systemviktige finansielle institusjoner, instrumenter og markeder omfattes. Forslaget tar med det sikte på å møte den risiko som er avdekket ved verdipapirfinansieringstransaksjoner utenfor det ordinære banksystemet.

For både finansielle og ikke-finansielle motparter i verdipapirfinansieringstransaksjoner foreslås det pliktig rapportering til transaksjonsregistre. Detaljer om transaksjonen skal rapporteres senest dagen etter at transaksjonen er gjennomført. Forslaget inneholder krav til transaksjonsregister. ESMA tillegges myndighet til å godkjenne og til å tilbakekalle tillatelser til å operere transaksjonsregister, samt å gi sanksjoner. Forslaget inneholder videre krav til periodisk rapportering til investorer fra forvaltningsselskap for UCITS og AIFer og krav til informasjon i prospekt om inngåelse av verdipapirfinansieringstransaksjoner. Dessuten inneholder forslaget krav til motparter som er involvert i "rehypotecation".

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Eventuelle kommende EØS-regler vil kreve lovendringer. Forslaget til forordning gir ESMA overnasjonal kompetanse, og kan derfor ikke innlemmes i EØS-avtalen før det er funnet en løsning på EØS -tilpasningen til EUs finanstilsynsmyndigheter. Se nærmere omtale i Prop. 100 S (2015-2016).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.01.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2015
Anvendelsesdato i EU
12.01.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016
Høring
Høring publisert
27.06.2019
Høringsfrist
01.10.2019