Rapportering om gjennomføring av direktivet om utslipp av flyktige organiske forbindelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/693/EU av 22. juli 2010 om fastsetting av et felles formular for medlemsstatenes andre rapport om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF vedrørende utslippene av flyktige organiske forbindelser

Commission Decision 2010/693/EU of 22 July 2010 establishing a common format for the second report of Member States on the implementation of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.03.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen omhandler spørreskjema knyttet til direktiv 2004/42 for andre rapportering om overholdelse av krav om innholdet av flyktige organiske forbindelser (VOC) i maling- og lakkprodukter i perioden 1. januar til 31. desember 2010. Ifølge direktivets skal rapporten fra medlemslandet sendes til Kommisjonen senest 18 måneder etter 1. januar 2010. Deretter skal det rapporteres med 5 års mellomrom. Norge skal rapportere til ESA. I spørreskjemaet bes medlemslandene blant annet om å rapportere om ansvarlig myndighet, overvåkingsprogram og resultater av denne, og om det eventuelt er gitt unntakstillatelser til bruk på restaurering og vedlikehold av kulturminner.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 2004/42/EF artikkel 7.

Norge har gjennomført direktiv 2004/42/EF i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 3. Klima- og forurensningsdirektoratet rapporterer videre til ESA. Norge rapporterte i 2005 til ESA om gjennomføringen av VOC-direktivet og i 2008 på første spørreskjema om oppfølging av direktivet i perioden januar til desember 2007 på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2007/205/EF. Det andre rapporteringsskjemaet skiller seg ikke vesentlig fra det første rapporteringsskjemaet. Forordningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen behandles i spesialutvalget for miljø den 8. juni 2011 og anses som relevant og akseptabel.

Vurdering
Temaene i spørreskjemaet kommer inn under normal oppfølging av regelverk som vedtas. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk. Kommisjonsbeslutning om rapporteringsskjema om gjennomføringen av direktiv 2004/42/EF for perioden 1.januar- 31. desember 2011 anses EØS relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 22. juli 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 373-378
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0693
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro