Rapportering om ilandføring av fiskerivarer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1921/2006 av 18. desember 2006 om framlegging av statistiske opplysninger om ilandføringer av fiskerivarer i medlemsstatene, og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1382/91

Regulation (EC) No 1921/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States and repealing Council Regulation (EEC) No 1382/91

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert juni 2007)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er knyttet til rådsforordning (EF) nr. 1172/95 om statistikk over Fellesskapets og medlemslandenes varehandel med tredjestater som er tatt inn i vedlegg XXI til EØS-avtalen. Forordningen definerer statistiske land- og områdefortegnelser i samsvar med gjeldende ISO-alfa-2-standard, i det omfang standarden er i samsvar med fellesskapslovgivningen og Fellesskapets statistikkbehov. Standarden for land- og områdekoder er sentral i fellesskapsstatistikken over handelen mellom Fellesskapet og tredjestater og handelen mellom medlemsstatene.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser, og krever ikke lov- eller forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 15.7.2010, p. 248-255
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.06.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.06.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2008
Anvendes fra i Norge
20.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1921
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro