Rapportering om større uhell med farlige stoffer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/10/EF av 2. desember 2008 om et skjema for rapportering om større uhell i henhold til rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med risikoen for større uhell med farlige stoffer

Commission Decision 2009/10/EC of 2 December 2008 establishing a major accident report form pursuant to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2012)

Sammendrag av innhold
“Commission Decision 2009/10/EC of 2 December 2008 establishing a major accident report form pursuant to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances” fastsetter et særskilt skjema for rapportering av storulykker.

I egenskap av koordinerende myndighet etter storulykkeforskriften har DSB også tidligere innrapportert storulykker. Rapporteringsplikten fremgår av Seveso II direktivets Artikkel 19 (Council Directive 96/82/EC)

Rapporteringsplikten retter seg mot myndighetene, ikke mot de virksomheter som rammes av eventuelle storulykker.

Endringene som er vedtatt innebærer en enklere og forbedret måte å innrapportere storulykker på. Grunnlaget for disse forenklingene var at det samtidig med endringene ble utviklet en ny database (e-MARS) som brukes for innrapporteringen.

Merknader
Forpliktelsen til å rapportere storulykker framgår av Seveso II direktivets Artikkel 19 (Council Directive 96/82/EC). Etter at det nye rapporteringsskjemaet ble vedtatt, har DSB forholdt seg til dette.

Endringene har ikke konsekvenser for norsk lovgivning (Gruppe 3).

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser annet enn at de nye rapporteringsrutinene er enklere og bedre.

Sakkyndige instansers merknader
DSB er gjennom deltakelse i CCA-møter (Committe of Competent Authorities) gitt innspill i prosessen og er vel kjent med endringene. Som koordinerende myndighet etter storulykkeforskriften er DSB tilfreds med endringene og har etter at det nye rapporteringsskjemaet ble vedtatt, forholdt seg til dette.
Vurdering

Endringene er i samsvar med Norges ønsker om gode rapporteringsrutiner i storulykkesaker.

Status
Endringene foreligger som Commission Decision 2009/10EC, formelt vedtatt 2. desember 2008.

Saken har vært drøftet i CCA (Committe of Competent Authorities) og DSB har i samråd med de andre myndighetene etter storulykkeforskriften kommet med innspill i prosessen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 270-284
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro