Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/352 av 29. november 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til 2021-oppdateringen av taksonomien fastsatt i de tekniske reguleringsstandardene for det felles elektroniske rapporteringsformatet

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/352 of 29 November 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2021 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards on the single electronic reporting format

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2022)

Sammendrag av innhold
IFRS Foundation ajourfører årlig IFRS-taksonomien. Formålet er blant annet å avspeile nye/endrede IFRS-standarder eller forbedringer i IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Kommisjonsforordning (EU) 2022/352 endrer kommisjonsforordning (EU) 2019/815 for å innta disse endringene.

Bakgrunnen til rettsakten
Kommisjonsforordning (EU) 2019/815 spesifiserer det elektroniske rapporteringsformatet utstedere skal benytte ved avleggelse av årsrapporter, jf. direktiv 2004/109 art. 4 (7). Konsernregnskap avlegges enten etter internasjonale regnskapsstandarder vedtatt etter forordning 1606/2002 eller i overensstemmelse med IFRS utstedt av IASB som etter kommisjonsbeslutning 2008/961 anses som ekvivalente med de IFRS standarder som er vedtatt etter forordning 1606/2002.

Taksonomien som skal benyttes i det elektroniske rapporteringsformatet er basert på IFRS taksonomien og tillegg til den. IFRS Foundation oppdaterer årlig IFRS taksonomien for å reflektere, blant annet, nye eller endringer til eksisterende IFRS standarder, analyse av hvordan opplysninger ofte innberettes i praksis, eller forbedringer til IFRS taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Det er derfor nødvendig å oppdatere de regulatoriske tekniske standardene for å reflektere de relevante endringene i IFRS taksonomien.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 som endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2100, er fastsatt i forskrift 3. juni 2021 nr. 2187 (forskrift om elektronisk rapporteringsformat).

Delegert kommisjonsforordning 2022/352 skal gjennomføres i norsk rett gjennom endring i forskrift om elektronisk rapporteringsformat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten. Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2022/352 ble vedtatt i EU 29. november 2021, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende forordningen på årsrapporter som gjelder regnskapsår som begynner den 1. januar 2022 eller seinere. Tidligere anvendelse er tillatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2021
Anvendelsesdato i EU
27.03.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2013/50) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.08.2022
Anvendes fra i Norge
01.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0352
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro