Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2100 av 30. september 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/815 med hensyn til ajourføringer av taksonomien som skal benyttes til det felles elektroniske rapporteringsformatet

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2100 of 30 September 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 with regard to updates of the taxonomy to be used for the single electronic reporting format

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2020)

Sammendrag av innhold
IFRS Foundation ajourfører årlig IFRS-taksonomien. Formålet er blant annet å avspeile nye/endrede IFRS-standarder eller forbedringer i IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 2019/815 for å innta disse endringene.

Bakgrunnen til rettsakten

"Kommisjonsforordning (EU) 2019/815 spesifiserer det elektroniske rapporteringsformatet utstedere skal benytte ved avleggelse av årsrapporter, jf. direktiv 2004/109 art. 4 (7). Konsernregnskap avlegges enten etter internasjonale regnskapsstandarder ("IFRS") vedtatt etter forordning 1606/2002 eller i overensstemmelse med IFRS utstedt av IASB som etter kommisjonsbeslutning 2008/961 anses som ekvivalente med de IFRS standarder som er vedtatt etter forordning 1606/2002.

Taksonomien som skal benyttes i det elektroniske rapporteringsformatet er basert på IFRS taksonomien og tillegg til den. IFRS Foundation oppdaterer årlig IFRS taksonomien for å reflektere, blant annet, nye eller endringer til eksisterende regnskapsstandarder, analyse av hvordan opplysninger ofte innberettes i praksis, eller forbedringer til IFRS taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Det er derfor nødvendig å oppdatere de regulatoriske tekniske standardene for å reflektere de relevante endringene i IFRS taksonomien

Merknader

Rettslige konsekvenser
I NOU 2016:2 bemerket utvalget at kommisjonsforordninger om felles rapporteringsformat kan innføres i forskrift. Det er foreslått forskriftshjemmel til verdipapirhandelloven § 5-5.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det er angitt at det er behov for tekniske tilpasninger, da datoen for ikrafttredelse må tilpasses.

Status
Kommisjonsforordning 2100/2019 ble vedtatt i EU 30. september 2019, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende forordningen på årsrapporter som gjelder regnskapsår som begynner den 1. januar 2020 eller seinere.

Direktiv 2013/50/EU som gjør endringer i rapporteringsdirektivet (2004/109/EF), herunder hjemmel til å gi kommisjonforordning 2100/2019 er ennå ikke inntatt i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.09.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2013/50/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2100
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro