Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 30. september 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/815 med hensyn til ajourføringer av taksonomien som skal benyttes til det enhetlige elektroniske rapporteringsformatet

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 30 September 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 with regard to updates of the taxonomy to be used for the single electronic reporting format

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 fastsættes det fælles elektroniske rapporteringsformat som omhandlet i artikel 4, stk. 7, i direktiv 2004/109/EF, der skal anvendes af udstedere ved udarbejdelsen af årsrapporter. Koncernregnskaber, som indgår heri, udarbejdes enten i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, almindeligvis benævnt IFRS-standarderne (International Financial Reporting Standards), som vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, eller i overensstemmelse med IFRS udstedt af International Accounting Standards Board (IASB), som anses for at være ækvivalente med IFRS, som er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 baseret på Kommissionens afgørelse 2008/961/EF.

(2) Den centrale taksonomi, der skal anvendes til det fælles elektroniske rapporteringsformat, er baseret på IFRS-taksonomien og er en udvidelse heraf. IFRS Foundation ajourfører årligt IFRS-taksonomien for bl.a. at afspejle udstedelsen af nye eller ændringer af eksisterende IFRS-standarder, analysen af hyppigt indberettede oplysninger i praksis eller forbedringer af IFRS-taksonomiens generelle indhold eller teknologi. Det er derfor nødvendigt at ajourføre dereguleringsmæssige tekniske standarder for at afspejle de relevante ændringer i IFRS-taksonomien.

(3) Delegeret forordning (EU) 2019/815 bør derfor ændres.

(4) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssig tekniske standard, som Den Europæiske Værdipapir-og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet