Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 av 17. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av et enhetlig elektronisk rapporteringsformat

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/815 of 17 December 2018 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of a single electronic reporting format

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 2004/109/EF pålægger udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, at offentliggøre deres årsrapport.

(2) Udstedere bør udarbejde hele årsrapporten i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML kræver ikke specifikke mekanismer for at blive præsenteret i et menneskeligt læsbart format. Som et elektronisk rapporteringsformat, der ikke er ejendomsretligt beskyttet, kan XHTML anvendes frit.

(3) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 skal selskaber, der reguleres af en medlemsstats lovgivning, og hvis værdipapirer omsættes på et reguleret marked i en medlemsstat, udarbejde deres koncernregnskaber i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, almindeligvis benævnt "IFRS-standarderne" (International Financial Reporting Standards), der vedtages i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002. I henhold til Kommissionens beslutning 2008/961/EF kan en udsteder fra et tredjeland, der er børsnoteret i Unionen, også udarbejde sit koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS udstedt af International Accounting Standards Board ("IASB").

(4) Vedtagelsen og anvendelsen af IFRS har til formål at sikre en høj grad af gennemsigtighed og sammenlignelighed i forbindelse med årsregnskaber. For yderligere at lette tilgængeligheden, analysen og sammenligneligheden bør koncernregnskaber i årsrapporter, der enten er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller med IFRS udstedt af IASB (begge i det følgende benævnt IFRS-koncernregnskaber), opmærkes i XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL er maskinlæsbart og gør det muligt at behandle store mængder oplysninger automatisk. XBRL er veletableret og anvendes i en række jurisdiktioner og er i øjeblikket det eneste hensigtsmæssige opmærkningssprog til opmærkning af årsregnskaber.

(5) I en cost-benefit-analyse foretaget af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) støttes anvendelsen af Inline XBRL til indlejring af XBRL-opmærkninger i XHTML-dokumenter. Inline XBRL-teknologien bør derfor anvendes.

(6) I forbindelse med anvendelsen af XBRL-sproget skal der anvendes en taksonomi til at konvertere menneskeligt læsbar tekst til maskinlæsbare oplysninger. IFRS-taksonomien fra IFRS Foundation er en veletableret taksonomi, som er udviklet til at opmærke IFRS-oplysninger. Anvendelsen af IFRS-taksonomien letter sammenligneligheden af opmærkninger af årsregnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS på globalt plan. Den centrale taksonomi, der anvendes til det fælles elektroniske rapporteringsformat, bør således være baseret på IFRS-taksonomien og være en udvidelse heraf.

(7) For at tage hensyn til en eventuel fremtidig vedtagelse af IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, ændringer af XBRL-specifikationer eller anden teknisk udvikling, eller for at udvide de lovmæssige krav til opmærkning af oplysninger i årsrapporten bør bestemmelserne i denne forordning ajourføres regelmæssigt på grundlag af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet af ESMA.

(8) Taksonomien til brug for XBRL-sproget er tilgængelig i form af et sæt elektroniske XBRL-filer ("XBRL-taksonomifiler"), som sikrer en struktureret fremstilling af de elementer, som i al væsentlighed udgør den centrale taksonomi. Hierarkiet af elementer og de relevante datatyper bør gøres tilgængelige for udstedere i en enkel, menneskeligt læsbar form i denne forordning. For at lette tilgængeligheden, analysen og sammenligneligheden af årsrapporter i praksis er det af stor betydning, at udstedere anvender XBRL-taksonomifiler, der opfylder alle relevante tekniske og retlige krav. For at gøre det nemmere at nå dette mål bør ESMA offentliggøre XBRL-taksonomifilerne på sit websted i et maskinlæsbart format, der kan downloades frit.

(9) Af hensyn til gennemsigtigheden, tilgængeligheden, analysen og sammenligneligheden bør udstedere, hvis medlemsstaternes lovgivning tillader eller kræver opmærkning af alle dele i årsrapporter, bortset fra de deri indeholdte IFRS-koncernregnskaber, ved opmærkning af disse dele anvende XBRL-sproget og den egnede taksonomi, der er udviklet til dette formål af den medlemsstat, hvor de er registreret.

(10) Af hensyn til gennemsigtigheden, tilgængeligheden, analysen og sammenligneligheden bør udstedere frit kunne opmærke oplysninger i deres IFRS-koncernregnskaber så detaljeret som teknisk muligt. Af samme årsager bør der ligeledes fastlægges obligatoriske standarder for minimumsgranuleringen af opmærkninger. I forbindelse med de primære årsregnskaber i IFRS-koncernregnskaber bør der anvendes en standard for detaljeret mærkning, hvor disse primære årsregnskaber opmærkes fuldt ud. I forbindelse med noterne til IFRS-koncernregnskaber bør der anvendes en standard for tagging på blokniveau, hvis hele afsnit i disse noter skal opmærkes ved brug af fælles taksonomielementer. Kravet om tagging på blokniveau bør dog ikke begrænse udstederes mulighed for at opmærke noter til IFRS-koncernregnskaber med en højere detaljeringsgrad.

(11) For at lette den effektive gennemførelse af et fælles elektronisk rapporteringsformat bør der fastlægges detaljerede bestemmelser om anvendelsen af Inline XBRL-teknologien. For at hjælpe udstedere og softwarevirksomheder med at udvikle software til brug for udarbejdelsen af årsrapporter i overensstemmelse med de lovmæssige krav i henhold til denne forordning, bør ESMA udarbejde retningslinjer vedrørende generelle problemer i forbindelse med generering af dokumenter ved hjælp af Inline XBRL-instanser.

(12) Som fastlagt i artikel 4, stk. 7, i direktiv 2004/109/EF bør denne forordning finde anvendelse på årsrapporter, der indeholder årsregnskaber for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller senere. For at lette en gnidningsløs gennemførelse af regnskabsaflæggelsen i et maskinlæsbart format, og navnlig for at give udstedere en rimelig frist til at tilpasse sig anvendelsen af XBRL-teknologien, bør opmærkning af noter til årsregnskabet kun være obligatorisk for årsregnskaber for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2022 eller senere.

(13) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(14) Under udarbejdelsen af det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, samarbejdede ESMA regelmæssigt og tæt med Den Europæiske Bank tilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings-og Arbejdsmarkedspensionsordninger for at tage hensyn til de særlige kendetegn ved banker, finansielle formidlere og forsikringsselskaber, sikre tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og nå frem til fælles holdninger.

(15) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse, og gennemført afprøvninger i marken —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet