Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/761 av 17. desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EU med hensyn til visse reguleringstekniske standarder om flaggepliktige beholdinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/761 of 17 December 2014 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to certain regulatory technical standards on major holdings

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2020)

Sammendrag av innhold
Rapporteringsdirektivet (2004/109/EU) ble endret i direktiv 2013/50/EU, blant annet ved å innføre krav om aggregering av aksjebeholdinger og harmonisering av utregningsmetoder for flaggepliktige terskler. Kommisjonsforordning 2015/761/EU er ment å utfylle reglene i direktivet. I forordningen er det er inntatt regelverk om følgende:

i) Market makere og aksjer på handelsporteføljer er unntatt fra flagging av 5 % grensen. Kommisjonsforordningen angir metoden for beregning av 5 % grensen for market makere og handelsportefølje. Det er presisert at tersklene skal beregnes på konsernnivå.

ii) Regler om metode som skal anvendes for å utregne flaggepliktige terskler for finansielle instrumenter som inngår i en indeks (eller en kurv ("basket") med aksjer). Denne andelen i en indeks skal konsolideres med det den flaggepliktige forøvrig innehar. Det er angitt visse grenser for når en aksje i en indeks/kurv skal inntas i flaggepliktsberegningen; den indirekte posisjonen i foretaket via indeksen representerer mer enn 1 % av aksjene foretaket og/eller foretaket har mer enn 20 % av verdien i indeksen

iii) Direktiv 2013/50 gir flaggeplikt for finansielle instrumenter med finansielt oppgjør. Kommisjonsforordningen angir hvilken metode som skal benyttes for å bestemme delta-faktoren som skal anvendes i beregningen av flaggepliktig terskel. Likvide finansielle instrumenter har delta 1 (og skal derfor konsolideres med finansielle instrumenter med fysisk oppgjør med et forhold 1 til 1). For andre finansielle instrumenter skal det anvendes en delta som er beregnet på grunnlag av en alminnelig anerkjent prissettingsmodell.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Verdipapirhandelloven kapittel 4 og tilhørende forskrifter må endres som følge av endringsdirektiv 2013/50/EU til rapporteringsdirektivet (2004/109/EU), samt den foreliggende Kommisjonsforordningen (2015/761/EU).

Når Kommisjonsforordningen (2015/761/EU) er tatt inn i EØS avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utvidelse av flaggeplikten til å omfatte flere typer finansielle instrumenter og mer krevende beregninger av flaggepliktig beholdning, vil kunne kreve mer komplekse teknologiske systemer og medføre noe økte kostnader for investorer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen ble vedtatt i EU 17. desember 2014 og trådte i kraft i EU 26. november 2015. Kommisjonsforordningen er ikke inntatt i EØS-avtalen og er til vurdering på EFTA-siden.

Forslag til gjennomføring av Kommisjonsforordning 2015/761/EU er sendt på høring i NOU 2016:2 utarbeidet av verdipapirlovutvalget, sammen med forslag til gjennomføring av endringsdirektiv 2013/50/EU til rapporteringsdirektivet (2004/109/EU).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2014
Anvendelsesdato i EU
26.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2013/50/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0761
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro