Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringsmetoden

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2034 av 6. oktober 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 med hensyn til den felles europeiske risikoklassifiseringsmetoden

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2034 of 6 October 2020 supplementing Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the common European risk classification scheme

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") gennem netværket af luftfartssikkerhedsanalytikere udarbejdet en metode til klassificering af begivenheder i forhold til deres sikkerhedsrisici, idet der er taget hensyn til behovet for kompatibilitet med eksisterende risikoklassificeringsordninger. Den fælles europæiske risikoklassificeringsordning ("ERCS") blev udarbejdet inden udløbet af den frist, der er fastsat i artikel 7, stk. 5, i forordning (EU) 376/2014, dvs. den 15. maj 2017. De nærmere bestemmelser vedrørende ERCS bør nu fastsættes ved nærværende forordning.

(2) ERCS skal være til støtte for medlemsstaternes kompetente myndigheder og agenturet i forbindelse med deres vurdering af begivenheder, idet den først og fremmest bør have til formål at føre til en ensartet fastlæggelse og klassificering af niveauet for den risiko, som hver enkelt begivenhed har for luftfartssikkerheden. Den bør ikke have til formål at kortlægge udfaldet af en begivenhed.

(3) ERCS bør også gøre det muligt at udpege foranstaltninger, der kan træffes hurtigt som en reaktion på sikkerhedsrelaterede begivenheder med høj risiko. Den bør ligeledes gøre det muligt at udpege vigtige risikoområder på grundlag af aggregerede oplysninger og fastlægge og sammenligne disse områders risikoniveauer.

(4) ERCS bør fremme en integreret og harmoniseret tilgang til risikostyring i hele det europæiske luftfartssystem og dermed give medlemsstaternes kompetente myndigheder og agenturet mulighed for at sætte ind med ensartede sikkerhedsforbedringer som led i den europæiske plan for luftfartssikkerhed, der er omhandlet i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139.

(5) I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2019/317 om oprettelse af en præstations- og afgiftsordning for det fælles europæiske luftrum er andelen af indtrængninger på start- og landingsbanen og andelen af overtrædelser af adskillelsesminima på EU-niveau med indvirkning på sikkerheden indikatorer, der skal overvåges på årsbasis i den tredje referenceperiode (RP3), der omfatter kalenderårene 2020-2024. Nærværende forordning bør finde anvendelse fra den 1. januar 2021, således at ERCS kan finde anvendelse fra begyndelsen af RP3's anden årlige overvågningsperiode og således, at der sikres en ensartet vurdering af begivenheder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.10.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet