Rapporteringsskjema om gjennomføring av batteridirektivet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/851/EF av 25. november 2009 om fastleggelse av et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer

Commission Decision 2009/851/EC of 25 November 2009 establishing a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2012)

Sammendrag av innhold
Formålet med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF - batteridirektivet - er å minimalisere både nye og brukte batteries negative virkninger på miljøet gjennom hele livssyklusen, og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Videre er siktemålet å utarbeide løsninger som bedre tar vare på råstoffer som finnes i brukte batterier.

I henhold til artikkel 2.2, punkt 1 i direktiv 2006/66/EF skal medlemsstatene regelmessig rapportere - basert på et spørreskjema - om gjennomføring av direktivets bestemmelser. For å unngå unødig administrativt arbeide i forbindelse med rapporteringen er det hensiktsmessig å begrense disse opplysningene til de som er mest relevante for Kommisjonen, slik at Kommisjonen kan vurdere om det er behov å forbedre gjennomføringen av direktiv 2006/66/EF.

Gjennom vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF foreligger spørreskjema til medlemsstatenes rapport om gjennomføring av direktiv 2006/66/EF. Følgende opplysninger skal gis/rapporteres:

• gjennomføring i nasjonal rett
• miljøprestasjoner
• innsamlingsordninger
• behandling og gjenvinning
• deponering
• eksport
• finansiering
• nasjonale gjennomføringsrapporter
• tilsyn og håndheving
• andre opplysninger.

Merknader
Direktiv 2006/66/EF er hjemlet i EF-traktatens artikler 95.1 og 175.1. Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007.

Batterier reguleres gjennom følgende forskrifter:

• Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Gjennomføring av batteridirektivet og tilhørende endringer tas ved endringer i disse forskriftene. Det arbeides med norsk gjennomføringsforskrift.

Gjennom bestemmelsene i Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF fremgår/klargjøres det hvilke opplysninger medlemsstatene skal rapportere om, noe som gjør det både enklere og klargjørende i forhold til rapporteringen, og for Kommisjonen å vurdere om direktiv 2006/66/EF gjennomføres på en riktig måte.

Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF anses ikke å ha særskilte konsekvenser ut over fordelen for alle beørte parter ved at det blir både enklere å rapportere, og å motta og vurdere innkomne rapporter om hvordan direktiv 2006/66/EF følges opp i de enkelte land.

Norske myndighter er i kontakt med berørte parter og deltar ellers aktivt i EUs ekspertarbeid på området.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2009/851/EF ble vedtatt 25. november 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2009
Anvendelsesdato i EU
17.12.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 991-993
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0851
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro