Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010 av 25. mars 2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

Commission Regulation (EU) No 257/2010 of 25 March 2010 setting up a programme for the re-evaluation of approved food additives in accordance with Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.8.2011)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjennomfører re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer som er beskrevet i artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Alle tilsetningsstoffer som ble godkjent før 20. januar 2009 skal gjennomgå en ny risikovurdering av EFSA. Re-evalueringen av samtlige stoffer skal være avsluttet innen utgangen av 2020. Tilsetningsstoffer som EFSA allerede hadde re-evaluert på tidspunktet for vedtagelsen av forordning (EU) nr. 257/2010 skal ikke re-evalueres på nytt. Disse tilsetningsstoffene er listet opp i vedlegg I til forordningen. Forordningen oppstiller en prioritert rekkefølge og tidsfrister for re-evalueringen. Re-evalueringen av alle godkjente tilsetningsstoffer oppført i direktiv 94/36/EF skal være ferdig innen 31. desember 2015. Alle godkjente tilsetningsstoffer oppført i direktiv 95/2/EF med unntak av fargestoffer og søtstoffer skal være re-evaluert innen 31. desember 2018. Re-evalueringen av godkjente søtstoffer som er oppført i direktiv 94/35/EF, skal være ferdig innen 31. desember 2020. For enkelte tilsetningsstoffer i disse funskjonelle gruppene er det satt opp egne frister i vedlegg II til forordningen. Disse stoffene skal re-evalueres før de øvrige stoffene i sin funksjonelle gruppe. EFSA kan i tillegg gi et eller flere tilsetningsstoffer høyere prioritet og starte re-evalueringen dersom det fremkommer ny vitenskaplig dokumentasjon som indikerer at stoffene innebærer en mulig helserisiko eller som gir andre indikasjoner som kan påvirke vurderingen av stoffenes sikkerhet. EFSA må offentlig etterspørre data over de stoffer som skal re-evalueres for å innhente data fra interesserte virksomhetsledere eller andre interesserte parter. EFSA skal fastsette en rimelig frist etter forordningens ikraftredelse slik at det er mulig for interesserte virksomhetsledere eller andre interesserte parter å levere data. Dersom etterspurte data ikke er forelagt EFSA innen fastsatt frist, kan tilsetningsstoffet slettes fra EU-listen i overensstemmelse med prosedyren i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008. EFSA skal årlig informere Kommisjonen og medlemsstatene om fremdriften for re-evalueringsprogrammet.

Merknader
Rettsakten må implementeres i norsk forskrift sammen med forordning (EF) nr. 1333/2008. Forordning (EF) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler, og er en del av den såkalte "firerpakken" som også består av forordningene om felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer (forordning (EF) nr. 1331/2008), næringsmiddelenzymer (forordning (EF) nr. 1332/2008) og aromaer i næringsmidler (forordning (EF) nr. 1334/2008).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er positivt at tilsetningsstoffene re-evalueres for å sikre at all informasjon om stoffene er oppdatert med den nyeste vitenskaplige dokumentasjon. Fordi utfallet av re-evalueringen per i dag er usikker, er det vanskelig å si noe om den vil kunne medføre noen helsegevinst. Imidlertid er det utvilsomt positivt at man får innhentet ny kunnskap om tilsetningsstoffene.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 25. mars 2010, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.03.2010
Anvendelsesdato i EU
15.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 225-233
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2011
Anvendes fra i Norge
06.06.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0257
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro