REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/675 av 2. mai 2018 om endring av tilleggene til vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) så vidt angår CMR-stoffer

Commission Regulation (EU) 2018/675 of 2 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mercury compounds in or on certain products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.7.2018)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B er forbudt i kjemikalier som selges til den generelle befolkningen. De aktuelle bestemmelsene fremkommer i postene 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til REACH. Disse stoffene er listet opp på tilleggene 1-6 i vedlegg XVII i samsvar med hvilken CMR-klassifisering de har.

Kommisjonsforordning 2018/675 inkluderer CMR-stoffene fra 10. ATP (dvs tekniske tilpasninger med klassifiseringer vedtatt i 2016) til CLP-forordningen, og formaldehyd fra 6. ATP til CLP, til tilleggene i vedlegg XVII til REACH, slik at disse stoffene også vil bli omfattet av omsetningsrestriksjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

CLP-forordningen, inkludert omtalte 6. og 10. tekniske tilpasninger, er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer spesielt i forbindelse med stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, blant annet aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 13. oktober 2017. Rettsakten ble fastsatt 2. mai 2018 og publisert i Official Journal 4. mai 2018. Den er nå tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2018
Anvendelsesdato i EU
01.12.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet