REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 317/2014 av 27. mars 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende vedlegg XVII (CMR-stoffer)

Commission Regulation (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (CMR substances)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 03.07.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 317/2014 endrer vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Gjennom postene nr. 28-30 i vedlegg XVII forbys salg til privatpersoner av stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige (cmr-stoffer) i kategori 1A eller 1B, og av blandinger som inneholder slike stoffer i visse konsentrasjoner. De omtalte stoffene fremkommer i egne tillegg (1-6) til vedlegg XVII. En del stoffer ble klassifisert som cmr-stoffer ved endringsforordningene (EU) nr. 618/2012 og (EU) nr. 944/2013 til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Ved forordning (EU) nr. 317/2014 inkluderes nye cmr-stoffer i tillegg 1-6 til vedlegg XVII i REACH. Forordningen regulerer flere prioriterte miljøgifter, deriblant ftalater, tinnforbindelser, PFOA, APFO og PAH.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske Fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH-forskriften). Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Videre er forordning (EU) nr. 618/2012 innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved endring i CLP-forskriften. Forordning (EU) nr. 944/2013 er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved endring i CLP-forskriften. Omsetning av stoff og stoffblandinger med PFOA/APFO til privatpersoner er regulert gjennom produktforskriften. Omsetning av de øvrige stoffene til privatpersoner er ikke særskilt regulert i norsk regelverk. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endring av REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) nr. 317/2014 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Forordning (EU) nr. 317/2014 ble vedtatt 27. mars 2014. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2014
Anvendelsesdato i EU
01.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 23-26
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0317
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro