REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/217 av 16. februar 2016 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsfordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder kadmium i malinger

Commission Regulation (EU) 2016/217 of 16 February 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards cadmium

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2016)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH-regelverket omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Post 23 i vedlegg XVII i REACH regulerer kadmium og kadmiumforbindelser. Reguleringen omfatter blant annet bruk i maling. Endringen presiserer at kadmium og kadmiumforbindelser hverken skal benyttes eller bringes i omsetning i maling med kodene [3208] og [3209] hvis konsentrasjonen av kadmium er 0,01 vektprosent eller mer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 16. februar 2016. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.2016
Anvendelsesdato i EU
08.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 310-311
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2016
Anvendes fra i Norge
30.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0217
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro