Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/397 av 19. desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til siste dato da motparter fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for risikostyring for visse OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/397 of 19 December 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date until which counterparties may continue to apply their risk-management procedures for certain OTC derivative contracts not cleared by a CCP

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er foreslått av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at OTC derivatkontrakter inngått med en motpart etablert i Storbritannia som er underlagt risikostyringsprosedyrer som gjaldt før relevante datoer i delegert kommisjonsforordning 2016/2251 trådte i kraft, kan fornyes innenfor en fast 12 månedersperiode så lenge det eneste formål med kontraktsfornyelsen er å erstatte en motpart fra Storbritannia med en motpart etablert i et medlemsland

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten overgangsordning (hard brexit).

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon. Dersom inkorporasjon i norsk rett ikke blir gjennomført før en eventuell hard brexit, vil kommisjonsforordnignen gjøres gjeldende i Norge på annen måte i denne overgangsperioden.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen er sendt til europaparlamentet og rådet 19. desember 2018. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
14.03.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 909/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2020
Anvendes fra i Norge
17.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0397
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro