Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/236 av 21. desember 2020 om endring av tekniske standarder fastsatt i delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til tidspunktet for når visse framgangsmåter for risikostyring får anvendelse i forbindelse med utveksling av sikkerheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/236 of 21 December 2020 amending technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2016/2251 as regards to the timing of when certain risk management procedures will start to apply for the purpose of the exchange of collateral

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordning til EMIR vedrørende hvilket tidspunkt rsikostyringsprosedyren som stiller krav om utveksling av sikkerhet skal gjelde fra når det gjelder visse typer OTC-derivatkontrakter som ikke cleares av en sentral motpart. Tidspunktet endres for å gjenspeile internasjonalt rammeverk og for å redusere muligheten for regulatorisk arbitrasje samt av hensyn til effekter av covid-19-utbruddet for gi motparter tilstrekkelig med tid til å tilpasse interne systemer og prosesser til kravet om utveksling av sikkerhet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger.

Status
Forslaget til kommisjonsforordning er fremmet av EU-kommisjonen 21. desember 2020, og ble endelig vedtatt i EU og publisert i Official Journal den 17. februar 2021. Rettsakten trer i kraft i EU 18. februar 2021. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.2020
Anvendelsesdato i EU
18.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2021
Anvendes fra i Norge
31.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0236
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro