Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 av 20. januar 2017 om rettelse av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for risikoreduksjonsteknikker med hensyn til OTC-derivatavtaler som ikke cleares mot en sentral motpart

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/323 of 20 January 2017 correcting Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 648/2012 (EMIR) trådde i kraft i Norge 1. juli 2017 gjennom verdipapirhandelloven §13-1. Kommisjonsforordning (EU) 201/2251 fastsetter standarder for rettidig, presis og passende adskilt utveksling av sikkerhetsstillelse for derivatavtaler som ikke cleares av en sentral motpart, og herunder også konserninterne transaksjoner. Kommisjonsforordning (EU) 2017/323 er en korrigering vedrørende innfasing av variasjonsmarginkrav for konserninterne transaksjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er en korrigering av Kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 Artikkel 37, som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Begge forordningene kan tas inn i EØS-avtalen ved inkorporasjon (dvs. ved henvisning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 25. februar 2017. Både denne forordningen og forordningen den endrer (2016/2251) er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.01.2017
Anvendelsesdato i EU
04.01.2017
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet