Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 av 4. oktober 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre når det gjelder tekniske standarder for risikoreduserende teknikker for OTC-derivatavtaler som ikke cleares av sentral motpart

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2251 of 4 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Denne forordningen fastsetter regler for utveksling av sikkerhet mellom motparter i derivatavtaler som ikke cleares av en sentral motpart.

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 648/2012. Basisrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres som forskrift til verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få betydelige økonomiske konsekvenser for foretakene. Pliktene krever endringer i IT-systemer og omlegging av foretakenes arbeidsprosesser.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato for selve forordningen og tilpasningstekster for datoene som angir når de ulike pliktene etter forordningen trer i kraft.

Status
Disse utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA/ESMA/EIOPA , er nå vedtatt av EU-kommisjonene og er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.10.2016
Anvendelsesdato i EU
04.01.2017
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet