Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1859 om fastsettelse av bestemmelser for bruken av artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 med hensyn til innsamling av visse opplysninger

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2019/1859 laying down rules for the application of Article 10 of Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council as regards the collection of certain data

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 6.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 3.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 6.10.2021)

Tunge køretøjer: lettere indberetning i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1859

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1859 forpligter fabrikanterne til at overvåge og indberette en yderligere parameter for nye tunge køretøjer for første gang senest den 30. september 2020. Kommissionens vurdering af de data, som den har modtaget i denne første rapporteringsrunde, viste stabile resultater med hensyn til CO2-emissioner. Fabrikanternes indberetningsforpligtelse kan derfor tilpasses for at undgå at pålægge dem en yderligere byrde med hensyn til at indberette data senest den 30. september 2021.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 06 oktober 2021 - 03 november 2021

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)6090267

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet