Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1859 av 6. november 2019 om fastsettelse av bestemmelser for anvendelsen av artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 med hensyn til innsamlingen av visse opplysninger

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1859 of 6 November 2019 laying down rules for the application of Article 10 of Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council as regards the collection of certain data

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at vedtage en metode til vurdering af anvendelsen af de betingelser, hvorunder CO2-referenceemissionerne bestemmes (»metoden«), bør Kommissionen have adgang til visse data, som stilles til rådighed for fabrikanter ved anvendelsen af det simuleringsværktøj, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, navnlig »sum exec-datafilen«.

(2) Med sum exec-datafilen vil Kommissionen kunne vurdere de kvantitative virkninger, som anvendelsen af metoden har for et køretøjs CO2-emissioner. Sum exec-datafilerne er navnlig nødvendige for ud fra justeringer af et køretøjs komponentdata, der tjener som input i simuleringsværktøjet, at kunne bestemme de deraf følgende justeringer af de i henhold til lovgivningen tilladte CO2-emissioner. Sum exec-datafilerne er derfor nødvendige for på den ene side at vurdere det potentielle behov for korrektioner og på den anden side i givet fald at anvende korrektione2-emissioner på grundlag af justeret input af komponentdata i simuleringsværktøjet.

(3) Fabrikanterne bør derfor overvåge og indberette sum exec-datafilerne til Kommissionen for de køretøjer, for hvilke der i indberetningsperioderne 2019 og 2020 er foretaget simulering. Da det kan kræve mere arbejde for fabrikanterne at indberette sådanne oplysninger for køretøjer, der er produceret før den 1. oktober 2019, bør indberetningsdatoen for disse oplysninger fastsættes til den senere indberetningsdato, dvs. den 30. september 2021.

(4) Det er vigtigt at sikre, at de data, der overvåges og indberettes, er robuste og pålidelige. Kommissionen bør derfor have midlerne til at kontrollere og om nødvendigt træffe foranstaltninger til at sikre, at de endelige data er korrekte.

(5) Kommissionen bør benytte dataarkivet Business Data Repository, som forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur, for at lette indsamlingen af data fra fabrikanter, som bør sende disse data sammen med de data, der indberettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956.

(6) For at sikre, at CO2-referenceemissionerne udgør et robust og repræsentativt grundlag for bestemmelse af CO2- emissionsmålene for hele Unionens bilpark, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt efter offentlig­gørelsen.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet