Redusert bruk av fosfater i vaskemidler

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 259/2012 av 14. mars 2012 som endrer forordning (EF) nr. 648/2004 hva angår bruk av fosfater og andre fosforholdige stoffer i tekstilvaskemidler til husholdningsformål og maskinoppvaskemidler til husholdningsformål

Regulation (EU) No 259/2012 of 14 March 2012 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 648/2004 as regards the use of phosphates and other phosphorous compounds in consumer laundry detergents and consumer automatic dishwasher detergents

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2013

Etter at EFTAs overvåkingsorgan 13. november 2013 åpnet sak om manglende norsk gjennomføring av EU-forordningen om begrensning av innholdet av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler, ble en norsk forskrift kunngjort 6. desember 2013. Målet med forordningen er å redusere stigende planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter (eutrofiering) av EUs overflatevann. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2013)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemiddelforordningen) av 31. mars 2004 innførte regler for vaske- og rengjøringsmidler knyttet til krav om merking og nedbrytbarheten til de overflateaktive stoffene som vaske- og rengjøringsmidler inneholder. Med bakgrunn i eutrofieringsproblemet (overgjødsling) ble det nedfelt i artikkel 16 i forordning (EF) nr. 648/2004 at Kommisjonen skulle foreta en vurdering og eventuelt foreslå regelverk for bruk av fosfater med sikte på gradvis utfasing eller begrensning til særlige bruksområder. På denne bakgrunn fremla Kommisjonen i november 2010 forslag om endring av vaskemiddelforordningen til å omfatte bruk av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemiddel (KOM(2010) 597).

Ved forordning (EU) nr. 259/2012 innføres reguleringer av fosfater og andre fosforholdige stoffer i tøyvaskemidler og maskinoppvaskmidler til husholdningsformål. Det innføres en grense på samlet fosforinnhold på 0,5 gram per vask i tøyvaskemidler til forbrukere. Denne bestemmelsen trer i kraft 10. juni 2013. Videre innføres det en grense på samlet fosforinnhold på 0,3 gram for maskinoppvaskmidler. Denne bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2017. Det innføres også en endring i doseringsmerking av vaskemidler til forbrukere.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedforordningen (EF) nr. 648/2004 - vaskemiddelforordningen - er hjemlet i traktatens artikkel 95. Vaskemiddelforordningen er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 144/2005.

Rettslige konsekvenser: Vaskemiddelforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En gjennomføring av nye rettsakter vil gjennomføres ved endringer i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: I Norge er fosfor i tøyvaskemidler allerede regulert gjennom produktforskriften. En gjennomføring av den aktuelle rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Forordning (EU) nr. 259/2012 er en forbedring og videreutvikling av regelverk som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er positivt at det er innført reguleringer av fosfater i vaskemidler på fellesskapsnivå. Dette vil bidra til å redusere utslipp av fosfor i mange europeiske land. Gjennomføring av rettsakten medfører strengere bestemmelser om fosforinnhold i maskinoppvaskmidler til privat bruk enn gjeldende norsk regelverk, mens bestemmelser vedrørende fosforinnhold i tøyvaskemidler for produkter til privat bruk blir noe mindre strenge i forhold til de eksisterende bestemmelsene. Mesteparten av vaskemidlene til privat bruk i Norge er imidlertid fosfatfrie og dette forventes ikke å endres. Gjennomføring av rettsakten vil derfor ha små konsekvenser for miljøet og aktuell norsk industri.

Status
Rettsakten ble vedtatt 14. mars 2012. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidsgruppen knyttet til vaskemiddelforordningen. Norge har bidratt med faglige innspill under utviklingen av regelverket. Siden Norge var blant de landene som allerede hadde reguleringer av fosfater i vaskemidler har vi kunnet bidra med nyttige innspill og erfaringer i forhold til utvikling av bestemmelser knyttet til regulering av fosfater i vaskemidler på fellesskapsnivå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.11.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2012
Anvendelsesdato i EU
19.04.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 46-51
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.11.2013
Anvendes fra i Norge
29.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0259
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro