Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 av 17. november 2015 vedrørende endringer i beslutning 2009/965 om oppdatering av parameterlister som skal brukes ifm klassifisering av nasjonale regler

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2299 of 17 November 2015 amending Decision 2009/965/EC as regards an updated list of parameters to be used for classifying national rules

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning omhandler en liste over parametre som skal benyttes for klassifisering av nasjonale regler i referansedokumentet nevnt i artikkel 27 i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet). På grunnlag av en anbefaling fra Det europeiske jernbanebyrå (ERA ) er det nødvendig å revidere eksisterende liste med parametre for å gjøre den samstemt med den reviderte tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) på rullende materiell, godsvogner, lokomotiver og passasjervogner, støy, infrastruktur, energi, styring, kontroll og signal, drift og trafikkstyring, telematikkprogrammer for gods- og passasjertjenester, sikkerhet i jernbanetunneler og tilgjengelighet til personer med redusert mobilitet. Dette vil styrke konkurranseevnen for godstransport med jernbane.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning trer i kraft 1. januar 2016 og erstatter vedlegget i kommisjonsvedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 om referansedokumentet nevnt i artikkel 27 (4) i direktiv 2008/57/EF. Se for øvrig kommisjonsvedtak 2011/155 /EU av 9. mars 2011 om offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet nevnt i Artikkel 27 (4) i direktiv 2008/57/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaken innebærer kun mindre endringer i strukturen på parameterlisten og har ikke vært på høring. I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 123/2016 av 3. juni 2016 er Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299 innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XIII (transport).

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 7. juni 2016 nr. 589 om endring i forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Forskriftsendringen er fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5 og § 16, samt forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd. Forskriften endrer forskrift av 5. desember 2011 nr. 1188 om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning antas ikke å noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken har ikke vært på høring. Rettsakten er behandlet etter hurtigprosedyren og er av Samferdselsdepartementet ansett som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er en videreføring/videreutvikling av forpliktelsene i forordning 2009/965/EF av 30. november 2009 om referansedokumentet nevnt i artikkel 27 (4) i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet) med senere endringer. Rettsakten medfører ikke nye forpliktelser av betydning, og har heller ikke noen økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. Rettsaken er å anse som EØS-relevant og akseptabel, og kan plasseres i gruppe 2 og gjennomføres i forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Saken er av EFTA-sekretariatet behandlet etter fasttrack-prosedyren.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen i henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 123/2016 av 3. juni 2016 og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 7. juni 2016 nr. 589 om endring i forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 279-298
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.06.2016
Anvendes fra i Norge
07.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D2299
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro