Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1275 av 29. juli 2019 om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1275 of 29 July 2019 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to benchmarks in Singapore in accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.4.2020)

Samandrag av innhold
Vedtaket er ei likeverdsvurdering som avgjer at dei rettslege og tilsynsmessige rammene for referanseverdiar i Singapore er likeverdige med krava i Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016/1011. Føremålet med vedtaket er å sørgje for at også referanseverdiar frå ein administrator i Singapore kan nyttast i EØS.

Merknader

Rettslege konsekvensar
Likeverdsvurderinga er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift til referanseverdiloven.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instanser sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta vedkjem er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsesdatoen.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU og EØS. Reglane trådde i kraft i Noreg den 20.12.2019 gjennom forskrift til referanseverdiloven.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
19.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2020
Anvendes fra i Norge
17.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1275
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro