Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European overnight index average (EONIA)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1848 av 21. oktober 2021 om angivelse av en erstatning for referanseverdien European overnight index average

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1848 of 21 October 2021 on the designation of a replacement for the benchmark European overnight index average

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en teknisk, utfyllende standard til referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011), og retter seg mot administratorer for referanseverdier. En referanseverdi er en verdi (statistisk mål) som er beregnet på grunnlag av et sett representative underliggende data som brukes som referansepris for finansielle instrumenter eller finansielle avtaler eller til å måle verdipapirfonds resultater.

Euro overnight index average (EONIA), er en kritisk referanseverdi som representerer den gjennomsnittlige referanserenten som europeiske banker låner ut til hverandre i Euro. EONIA benyttes i sammenheng med både indeksbytteavtaler og ulike verdsettelsesprosedyrer, og er av avgjørende betydning for kontantoppgjør.

Rettsakten tar for seg vilkårene for anvendelse og beregningene ved fastsettelse av en erstatningsreferanseverdi for EONIA.

Administrator av EONIA, European Money Market Institute (EMMI) annonserte i februar 2018 at EONIA ikke ville være i overensstemmelse med referanseverdiforordningen. Avvikling av EONIA ble initiert, og den kortsiktige renten €STR ble i stedet anbefalt som den eurodenominert risikofrie renten. For å sikre en smidig overgang til €STR, ble det anbefalt å ta utgangspunkt i en modifisert versjon av beregningen av EONIA for perioden basert på €STR, med anvendelse i overgangsfasen fra 2. oktober 2019 til 3. januar 2022.

Til tross for tidlig annonsering av EONIAs avvikling, og tilhørende anbefaling om å slutte å bruke EONIA som referanseverdi i nye kontrakter og benytte €STR i eksisterende kontrakter, foreligger det fortsatt et stort volum kontrakter og finansielle instrumenter i en rekke medlemsland, med referanse til EONIA. EONIA fortsetter derfor å spille en avgjørende rolle for finansmarkedene i EU, og opphør av referanseverdien vil sannsynligvis ha en betydelig forstyrrende innvirkning.

Kommisjonen har utpekt en lovfestet erstatning for EONIA, som skal benyttes i enhver kontrakt og ethvert finansielt instrument som definert i MIFID II, og hvor kontrakten eller det finansielle instrumentet ikke selv angir en reserveløsning eller reserveløsningen ikke anses egnet.

Erstatningen til EONIA skal være basert på €STR, pluss en fast spredingsjustering på 8,5 basispunkter. Referanseverdien €STR fastsettes av den europeiske sentralbanken (ECB).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, hvilket innebærer at det i lov eller forskrift inntas en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift, fortrinnsvis i referanseverdiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for de seks norske administratorene av referanseverdier.

Eventuelle norske aktører som benytter EONIA i eksisterende kontrakter, vil bli berørt av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I EU skal kravene i forordningen anvendes fra 3. januar 2022. Finanstilsynet antar at samme dato bør gjelde i EØS/EFTA-statene.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU fra 11. november 2021, men ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2021
Anvendelsesdato i EU
03.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Forsvarsdepartementet
Informasjon fra departementet