Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/252 av 9. februar 2017 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF hva angår godkjenning av den selvstyrende regionen Extremadura som offisielt brucellosefri (B. Melitensis) og om endring av vedleggene til vedtak 2003/467/EF hva angår erklæringen om at visse regioner i Spania er offisielt tuberkulosefrie og offisielt brucellosefrie med hensyn til storfebesetninger, og at Jersey er offisielt fri for enzootisk bocin leukose

Commission Implementing Decision (EU) 2017/252 of 9 February 2017 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Autonomous Community of Extremadura as officially brucellosis-free (B. Melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free in relation to bovine herds and of Jersey as officially enzootic-bovine-leucosis-free

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg II til beslutning 93/52/EØF når det gjelder fristatus for for småfe-brucellose (B. melitensis). På bakgrunn av innsendt dokumentasjon som Kommisjonen har vurdert tilfredsstillende, føres den autonome regionen Extremadura i Spania opp på lista over områder med frierklæring for småfe-brucellose.

Rettsakten endrer også vedleggene til beslutning 2003/467/EF når det gjelder fristatus for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose hos storfe. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon som Kommisjonen har vurdert tilfredsstillende, føres følgend områder opp med frierklæring for angitte sykdommer:

• Den autonome regionen Kanariøyene – fri-erklæring for storfetuberkulose.

• Den autonome regionen Asturias og provinsene Burgos, Soria og Valladolid i den autonome regionen Castilla y León – fri-erklæres for storfebrucellose.

• Jersey i Storbritannia – fri-erklæres for enzootisk bovin leukose.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, derberørte departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2017
Anvendelsesdato i EU
06.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 7-10
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0252
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro