Register over produkter som inneholder biocider

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/296/EU av 21. mai 2010 om etablering av et register over biocidholdige produkter

Commission Decision 2010/296/EU of 21 May 2010 on the establishment of a Register for Biocidal Products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2011)

Sammendrag av innhold
Biociddirektiv 98/8/EF innførte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Bakgrunnen for utvikling og gjennomføring av dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på svært grundige vurderinger, bidrar derfor til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

Ved Kommisjonsbeslutning 2010/296/EU etableres det et standardisert informasjonssystem på fellesskapsnivå i form av et register over biocidprodukter. Formålet med å etablere et slikt register er å gjøre det enklere for medlemsstatene å etterleve kravet om å forelegge opplysninger vedrørende gdkjenninger eller registrering av biocidholdige produkter, jf. artikkel 18(1) i biociddirektivet 98/8/EF. Av hensyn til harmonisering av presentasjon og tilgjengelighet av data bør alle medlemsstater benytte registeret til å innføre de opplysninger som kreves i hht artikkel 18(1) i direktiv 98/8/EF. Siden det standardiserte informasjonssystemet er under stadig utvikling, er det hensiktsmessig at bestemmelsene i Kommisjonsbeslutning 2010/296/EU finner anvendelse fra et senere tidspunkt.

Merknader
Biociddirektivet 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003, og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. biociddirektivet 98/8/EF er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Norge følger med på utviklingen av standardiseringen av informasjonsystemet og følger opp de aktuelle bestemmelsene. Norge deltar ellers aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2010/296/EU er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2010/96/EU ble fastsatt 21. mai 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 2. desember 2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 130/2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2010
Anvendelsesdato i EU
01.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 365-365
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2011
Anvendes fra i Norge
08.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0296
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro