Registersystem for CO2-kvotehandel

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 av 21. desember 2004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF

Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 december 2004 for a standarised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er primært en omfattende teknisk regulering av kvoteregistre som skal sikre at bestemmelsene i kvotedirektivet (2003/87/EF) og mekanismedirektivet (2004/101/EF) blir fulgt opp på en ensartet og sikker måte. Kvoteregistrene holder orden på den enkelte kvotepliktiges kvoter og fungerer som en internettbank.

Merknader
Registerprosessen er for det meste delegert til SFT. SFT er i ferd med å implementere en registerløsning som gjør at Norge vil kunne oppfylle forordningens krav dersom denne blir tatt inn i EØS-avtalen. Norge har allerede kjøpt rettigheter til bruk av et kvoteregister som er utarbeidet av DEFRA, Storbritannias miljøverndepartement.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget sammen med behandlingen av kvotedirektivet.
Det vises til omtalen av direktiv om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (kvotedirektivet) der det fremgår at Regjeringen har åpnet for å akseptere å innlemme kvotedirektivet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2004
Anvendelsesdato i EU
30.12.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1813-1889
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.02.2009
Anvendes fra i Norge
03.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R2216
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro