Registrering av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1291 av 28. juli 2021 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 (‘Demerara Rum’)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1291 of 28 July 2021 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council (‘Demerara Rum’)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen beskytter "Demerara Rum" som geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk fra Guyana under den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Forordningen som beskytter den geografiske betegnelsen, inneholder imidlertid ikke den tilhørende såkalte tekniske fila for betegnelsen. Hovedspesifikasjonene i den såkalte tekniske fila er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av hovedspesifikasjonene i den såkalte tekniske fila.

Det er de tekniske filene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Denne forordningen beskytter en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk som har opprinnelse i en "tredjestat" utenfor EØS. Guyana har fulgt de ordinære søknads- og godkjenningsprosedyrene i regelverket om alkoholsterke drikker. I samsvar med tidligere praksis, mener vi at Kommisjonens «Implementing Acts» om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker fra «tredjestater», som har fulgt de ordinære søknads- og godkjenningsprosedyrene i regelverket, er EØS-relevante.

I EØS-notatet om den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) har vi lagt til grunn at Kommisjonens rettsakter om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker må regnes som en del av den ordinære regelverksutviklingen innenfor dette rettsområdet – ikke «enkeltvedtak» rettet mot bestemte virksomheter. Kommisjonens rettsakter om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker skal imidlertid etter den nye basisforordningen «stå på egne ben». Disse forordningene skal derfor ikke lenger tas inn og samles i et vedlegg til selve basisforordningen, slik de tidligere ble i lista over beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III til den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). For oversiktens skyld skal imidlertid de enkelte beskyttede geografiske betegnelsene tas inn og samles i et databasert register opprettet av Kommisjonen, jf. tilsvarende ordninger i EU for beskyttede geografiske betegnelser på vin, aromatiserte vinprodukter og øvrige næringsmidler.

Denne kommisjonsgjennomføringsforordningen er kunngjort i L-series i Official Journal, i underkategorien «Non Legislative Acts». I tråd med de generelle vurderingene i EØS-notatet om den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), mener vi at denne forordningen formelt sett ikke blir direkte internrettslig gjeldende i hele EØS eller direkte folkerettslig bindende for EØS/EFTA-statene uten at forordningen behandles i EØS-komiteen og tas inn i EØS-avtalens vedlegg etter de alminnelige beslutningsprosedyrene i EØS-avtalen.

Vi antar at Kommisjonens forordninger om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker etter den nye basisforordningen, en etter en skal tas inn i EØS-avtaleverket på vanlig måte. Det må imidlertid avklares hvor i EØS-avtaleverket disse forordningene skal plasseres, ettersom de "står på egne ben" og ikke endrer den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker.

Etter at Kommisjonens forordninger om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker etter den nye basisforordningen er tatt inn i EØS-avtaleverket, antar vi at forordningene må gjennomføres i norsk rett i forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. på vanlig måte, på et egnet sted i forskriften.

Som nevnt ovenfor, inneholder ikke forordningen som beskytter den geografiske betegnelsen, den tilhørende såkalte tekniske fila for betegnelsen. Hovedspesifikasjonene i den såkalte tekniske fila er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av hovedspesifikasjonene i den såkalte tekniske fila.

Det er den tekniske fila, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke den beskyttede geografiske betegnelsen.

Det framgår av punkt 1 i protokoll 1 til EØS-avtalen, at innledningen ("fortalen") til de omhandlede rettsaktene ikke er tilpasset for denne avtalens formål, men at innledningen er relevant i den utstrekning den er nødvendig for en riktig fortolkning og anvendelse av rettsaktenes bestemmelser innenfor avtalens ramme.

Vi mener derfor at henvisningene i den innledende "fortalen" i disse forordningene, til de tidligere publiseringene i Official Journal av hovedspesifikasjonene i de tekniske filene, også må legges til grunn og gjelde i EØS.

Vi kan ikke se at det er nødvendig med ytterligere spesifikke henvisninger i EØS-avtaleverket til de tidligere publiseringene i Official Journal av hovedspesifikasjonene i de tekniske filene og dermed heller ikke for ytterligere spesifikk gjennomføring av disse i norsk rett.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.07.2021
Anvendelsesdato i EU
24.08.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1291
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro