Registrering av opplysninger om genmodifiserte organismer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2004/204/EF av 23. februar 2004 om fastsetting av nærmere vilkår for føring av register og registrering av opplysninger om genetiske modifiseringer i genmodifiserte organismer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF

Commission Decision 2004/204/EC of 23 February 2004 laying down detailed arrangements for the operation of the registers for recording information on genetic modifications in GMOs, provided for in Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - september 2007

Rettsakten fastsetter hvilke opplysninger som skal føres inn i registrene og at opplysninger som ikke er konfidensielle skal være tilgjengelige for almenheten. Kommisjonen skal ha ansvaret for registrene, men medlemslandene har ansvaret for å sørge for at opplysningene, som fremgår av søknadene om utsetting av GMO, oversendes Kommisjonen.

Merknader
Vedtaket utfyller og operasjonaliserer artikkel 31, 2. ledd i direktiv 2001/18/EF, som pålegger Kommisjonen å opprette ett eller flere registre over ovennevnte opplysninger. Det krever ingen endring i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.02.2004
Anvendelsesdato i EU
23.03.2004
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 782-784
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004D0204
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro