Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1881 av 3. desember 2018 om endring av vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for å ta hensyn til nanoformer av stoffer

Commission Regulation (EU) 2018/1881 of 3 December 2018 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annexes I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI, and XII to address nanoforms of substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2019)

Sammendrag av innhold
REACH-forordningen stiller spesifikke krav til framstillere og importører om hvilke opplysninger de skal levere når de registrerer et stoff. Kravene gjelder også for nanoformene av stoffene. Fordi nanoformene kan ha forskjellige egenskaper enn andre former av det samme stoffet, er det nødvendig med mer spesifikke krav til hvilke opplysninger som må gis ved registreringen når det gjelder risiko for helse- og miljøskade ved nanoformer.

Forordningen innebærer endringer av REACH vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII som er relevante for å få informasjon som er viktig for helse- og miljøeffekter av nanoformer av stoffer.

Kommisjonen hadde forslaget på offentlig høring i 2017: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-492...

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel, og omfattes av hurtigprosedyren. Norge deltok i en arbeidsgruppe i EU som bidro faglig i utarbeidelsen av forslaget til denne viktige endring av REACH. Norge deltar også aktivt i annet EU-arbeid som gjelder nanomaterialer.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er fastsatt og publisert, se over. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 29. mars og gjennomført i Norge ved en endring av REACH-forskriften 2. april 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1881
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro