Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1881 av 3. desember 2018 om endring av vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) med hensyn til nanoformer av stoffer

Commission Regulation (EU) 2018/1881 of 3 December 2018 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annexes I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI, and XII to address nanoforms of substances

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Kommisjonens pressemelding 3.12.2018)

REACH: New criteria helps companies better assess safety and impact of nanomaterials
Today, the European Commission adopted the revision of several Annexes of the EU Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), clarifying the registration requirements with regard to nanomaterials. Nanomaterials are chemical substances in a particular form ("nanoform") with special features at the "nanoscale" between 1 nm and 100 nm. Due in part to these special features, nanomaterials can be used in many different and innovative ways, for example in catalysts, electronics, solar panels, batteries, in materials science and biomedical applications. REACH has always applied to nanomaterials, but did not contain specific provisions for them, which is why companies often did not know how to register these "substances in nanoform". Scientific evidence has shown that the toxicity of nanoforms as well as their effect on the environment often differs from the conventional substance. The new registration requirements for nanomaterials will apply as of 1 January 2020. They will help close the knowledge gap about which nanomaterials are placed on the market and in which quantities. They will also provide information on their basic characteristics and use, how to handle them safely, what risks they potentially pose to health and the environment and how these risks can be adequately controlled. More detailed information on the presence and perspectives of products containing nanomaterials can be found at the European Observatory for Nanomaterials. More information on the revision of the Annexes is available online.

BAKGRUNN -II (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2018)

Sammendrag av innhold
REACH-forordningen stiller spesifikke krav til framstillere og importører om hvilke opplysninger de skal levere når de registrerer et stoff. Kravene gjelder også for nanoformene av stoffene. Fordi nanoformene kan ha forskjellige egenskaper enn andre former av det samme stoffet, er det nødvendig med mer spesifikke krav til hvilke opplysninger som må gis ved registreringen når det gjelder risiko for helse- og miljøskade ved nanoformer.

Kommisjonens forslag innebærer endringer av REACH vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII.

Kommisjonen hadde forslaget på offentlig høring i 2017: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-492...

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel, og omfattes av hurtigprosedyren. Norge deltok i en arbeidsgruppe i EU som bidro faglig i utarbeidelsen av forslaget til denne viktige endring av REACH. Norge deltar også aktivt i annet EU-arbeid som gjelder nanomaterialer.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er fastsatt og publisert, se over. EØS-prosessen for å ta forordningen inn i norsk regelverk er startet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet