Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/46/EF om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF om årsregnskapene for visse selskapsformer, 86/635/EØF om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper og 91/674/EØF om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper

Directive 2006/46/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 amending Council Directives 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies, 83/349/EEC on consolidated accounts, 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions and 91/674/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nærmere om direktivet (St.prp. nr. 32 (2007-2008)

Formålet med direktivet er å styrke tilliten til europeiske selskaper og gjøre det enklere å sammenligne årsrapporter og finansregnskaper på tvers av landegrensene i EØS-området, for på den måten å fremme grenseoverskridende investeringer.

Direktivet inneholder bestemmelser om kollektivt ansvar for styremedlemmer og administrasjonens ledelse for å utarbeide og publisere årsregnskap og årsberetning. Slike ansvarsregler skal som et minimum gjelde overfor selskapet, men kan gjennom nasjonale regler også gjelde overfor aksjonærer.

Videre krever direktivet at andre enn små foretak skal gi nærmere angitte opplysninger om transaksjoner med nærstående parter og om ikke-balanseførte arrangementer, blant annet ved bruk av såkalte «enheter for særskilte formål». Opplysninger om vesentlige risikoer og/eller fordeler ved slike ikke-balanseførte arrangementer skal gis i notene til regnskapene. For å bringe opplysningsplikten for ikke-noterte selskaper nærmere det som gjelder for noterte selskaper i henhold til internasjonale regnskapsstandarder, utvides opplysningsplikten, på visse vilkår, til å gjelde transaksjoner mellom selskapet og sentrale ledere i administrasjonen og styremedlemmenes ektefeller.

Direktivet inneholder også regler som krever at foretak registrert på et regulert marked skal gi en erklæring om foretaksstyring i en egen del av årsberetningen. Redegjørelsen skal som et minimum gi aksjonærene tilgang til sentrale opplysninger om de faktiske anvendte prinsipper for foretaksstyring i selskapet.

Red.anm: Den norske forskriften trådte i kraft 21. januar 2008, med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2006
Gjennomføringsfrist i EU
05.09.2008
Anvendelsesdato i EU
05.09.2008
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 326-332
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
18.01.2008
Gjennomføring i norsk rett
Anvendes fra i Norge
21.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0046
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro