Regler for databaserte reservasjonssystemer for luftfart

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 323/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer (CRS)

Council Regulation (EC) No 323/1999 amending Council Regulation (EEC) No 2299/89 on the code of conduct for computerised reservation system (CRS)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra St.prp. nr. 46 (1999-2000))

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 148/1999 av 5. november 1999 ble rådsforordning (EF) nr. 323/1999 av 8. februar 1999 tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XIII om transport. Rådsforordningen endrer forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, såkalt CRS (Computer Reservation System). Rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 er en del av EØS-avtalen, jf. særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92), bind 10, s. 726. Forordningen er tidligere endret ved rådsforordning (EØF) nr. 3089/93, jf. St.prp. nr. 40 (1993-94), bind 10a, s. 346.

Rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 regulerer utformingen av edb-baserte reservasjonssystemer for luftfarten og forholdet mellom disse og brukerne (flyselskapene og reisebyråene/agentene). Formålet er å sikre rimelige og like vilkår for luftfartsselskapene innenfor edb-baserte reservasjonssystemer og samtidig ivareta forbrukernes interesser.

Den nye rådsforordningen har som formål å styrke forbrukernes rettigheter samt åpne opp for at jernbanereiser kan inntas i reservasjonssystemet på linje med flyreiser.

Beslutningen i EØS-komiteen om å innlemme rådsforordning (EF) nr. 323/1999 i EØS-avtalen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring, jf. Grl. § 26, annet ledd og EØS-avtalens artikkel 103. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 148/1999. Samferdselsdepartementet vil fremme Odelstingsproposisjon med de nødvendige lovendringer for å gjennomføre rådsforordningen i norsk rett.

Nærmere om rådsforordningen
Ved rådsforordning (EF) nr. 323/1999 gjennomføres en rekke endringer i forhold til tidligere regelverk. Erfaringer med regelverket tydeliggjorde både et behov for utvidelse av anvendelsesområdet og klarere regler for enkelte områder.

De fleste endringene som følger av rådsforordningen er i hovedsak en presisering av tidligere regler. Det som imidlertid er nytt er at jernbanereiser skal kunne integreres i edb-baserte reservasjonssystemer og skal presenteres på samme måte som flyforbindelser. Det er i utgangspunktet jernbaneforbindelser som er realistiske alternativer til flyforbindelser. De selskapene som tilbyr edb-baserte reservasjonssystemer kan selv bestemme om jernbanereiser skal få adgang til systemene (jf. artikkel 1, 2 (q), (s), 4 (1) og 21 (b)), men disse forutsettes i så fall å bli tatt inn i reservasjonssystemene på en ikke-diskriminerende måte.

Videre er regler om tydeliggjøring av «code sharing» (det vil si der et flyselskap selger billetter «i eget navn» på en strekning hvor flyvningen utføres av et samarbeidende selskap) presisert. Det samme gjelder reglene om tilgjengelighet og salg av reisestatistikk fra CRS. Det er også tatt inn en presisering av prinsippene for å kreve betaling for de tjenester CRS-selskapene yter.

I tillegg pålegges reisebyråene/agentene et selvstendig ansvar overfor forbrukerne for å styrke forbrukervernet ved kjøp av flyreiser. Reisebyråene/agentene gjøres direkte ansvarlig overfor kundene mht. å overholde prinsippene om nøytral/korrekt informasjon om flyforbindelser, priser m.m., jf. artikkel 2 (1), 9a, 10 (1) og vedlegg II.

Forholdet til norsk rett
Rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 er gjennomført i Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven), kapittel XVI, §§ 16-1 flg. og forskrift av 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring av EØS-avtalen på luftfartsområdet § 1. 2.

Som følge av at rådsforordning (EF) nr. 323/1999 åpner for at jernbanereiser også skal kunne integreres i CRS, får forordningen en sterkere forbrukerrettslig side, noe som faller utenfor luftfartslovens naturlige virkeområde.

Utvidelse av CRS-regelverkets virkeområde og formål medfører at hjemmelsgrunnlaget i luftfartsloven ikke lenger er tilstrekkelig.

Spørsmålet om hjemmelsgrunnlaget har vært forelagt Justisdepartementets lovavdeling som konkluderte med at endringsforordningen bør hjemles i en ny særlov. Samferdselsdepartementet vil sikre det nødvendige hjemmelsgrunnlag for gjennomføringen av beslutningen i norsk rett og Samferdselsdepartementet vil fremme en egen Odelstingsproposisjon med forslag om ny lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv.

Vurdering
Rådsforordningen vil styrke forbrukernes rettigheter ved at reisebyråene/agentene pålegges et selvstendig ansvar overfor forbrukerne for å styrke forbrukervernet ved kjøp av flyreiser. Rådsforordningen innebærer også at jernbanereiser kan inntas i edb-baserte reservasjonssystemer og sikrer at disse behandles på en ikke-diskriminerende måte.

Forordningen antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Samferdselsdepartementet tilrår at EØS-komiteens beslutning om å ta rådsforordningen inn i EØS-avtalen godkjennes. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.02.1999
Anvendelsesdato i EU
15.03.1999
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 18.1.2001, p. 240-247
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.11.1999
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.04.2000

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999R0323
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro