Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av visse hester etter kortvarig eksport

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/416/EU av 31. juli 2013 om endring av vedlegg II til vedtak 93/195/EØF om standardhelsesertifikatet ved gjeninnførsel til EU av registrerte hester som har vært midlertidig utført i en periode på under 30 dager for veddeløp, konkurranser og kulturelle arrangementer

Commission Implementing Decision 2013/416/EU of 31 July 2013 amending Annex II to Decision 93/195/EEC as regards the model of the health certificate for the re-entry into the European Union of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of less than 30 days

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2013)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder endring av vedlegg II til vedtak 93/195/EØF, som omhandler dyrehelsekrav og sertifikatmodell for tilbakeføring av registrerte hester til EU, som har deltatt i konkurranser, løp eller andre kulturelle begivenheter i tredjeland. Endringen gjelder hester som returnerer innen 30 dager.

Det er behov for å tilpasse sertifikatmodellen i i vedlegg II til vedtak 93/195/EØF til den den standardiserte modellen for helsesertifikater for import av levende dyr, sæd og embryo i Kommisjonsvedtak 2007/240/EF. Rettsakt 416/2013/EU medfører en tilpasning av sertifikatet for tilbakeføring av hester til denne standardiserte formen. Rettsakten inneholder en overgangsordning i forhold til hvor lenge gamle sertifikatmodeller kan benyttes. I tillegg oppdateres vedtak 93/195 vedlegg II for endringer som følge av forordning (EU) nr. 2010/266 som gjelder enkelte juridiske avklaringer for import fra områder i Kina, og tredjelandsbetegnelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av hestefamilien. Endringsforskrift fastsatt av Mattilsynet 12. august 2013.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen i sertifikatmodellene medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for tilsynet eller for næringen.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2013
Anvendelsesdato i EU
22.08.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.08.2013
Anvendes fra i Norge
12.08.2013