Regler for tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/638/EU av 26. september 2011 om referanseverdier for tildeling av gratis utslippskvoter for drivhusgasser til luftfartsselskaper i henhold til artikkel 3e i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Decision 2011/638/EU of 26 September 2011 on benchmarks to allocate greenhouse gas emission allowances free of charge to aircraft operators pursuant to Article 3e of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 21.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2011)

Sammendrag av innhold
I henhold til direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet) artikkel 3e nr. 3 bokstav e) skal Kommisjonen fastsette en referanseverdi som den administrerende medlemsstaten skal legge til grunn for beregningen av hvor mange vederlagsfrie kvoter som skal tildeles til hver av luftfartøysoperatørene som omfattes av EUs kvotesystem.

Referanseverdien er en ren matematisk utregning som fastsettes på grunnlag av det samlete antall kvoter som skal tildeles vederlagsfritt, sammenholdt med det totale antall tonn-kilometer som operatørene som omfattes av systemet utførte i løpet av 2010. Operatørene skal få tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende sin andel av de totale tonn-kilometerne som ble utført i 2010.

I henhold til EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 skal Kommisjonen fastsette referanseverdien på vegne av hele EØS. Ved fastsettelsen har Kommisjonen tatt utgangspunkt i den felleseuropeiske kvotemengden (både EU 27 og EFTA 3) og det antall tonn-kilometer som ble utført i 2010 av alle operatørene som omfattes av systemet, inkludert de som administreres av EFTA-statene. Dette er en forutsetning for å kunne etablere en felles referanseverdi for hele EØS, og er helt avgjørende av hensyn til likebehandling av luftfartøysoperatørene.

Referanseverdien for 2012 er 0,000679695907431681 kvoter per tonn-kilometer. Referanseverdien for perioden 2013-2020 er 0,000642186914222035 kvoter per tonn-kilometer. Basert på disse to referanseverdiene må administrerende stater beregne tildelingen til hver enkelt operatør innen 31. desember 2011.

Merknader
Rettsakten er fastsatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 3e nr. 3.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en ren matematisk utregning som det i praksis allerede er gitt aksept for gjennom innlemmelsen av luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen anses derfor som uproblematisk. Rettsakten krever ikke ytterligere lov- eller forskriftsendringer utover de som allerede er vedtatt i forbindelse med gjennomføringen av luftfartskvotedirektivet i norsk rett.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 28. september 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. oktober 2011.

Det er avgjørende med en rask innlemmelse i EØS-avtalen slik at referanseverdien kan legges til grunn for beregningen av den vederlagsfrie tildelingen til luftfartøysoperatørene som administreres av EFTA-statene. Denne beregningen må være avklart innen 31. desember 2011.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteloven § 8a som henviser til en "felleseuropeisk referanseverdi fastsatt av EU-kommisjonen, som innlemmet i EØS-avtalen".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.09.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 348-349
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.09.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
22.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0638
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro