Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)

Tittel

Europaparlaments-og rådsdirektiv 2009/15/EF av 23. april 2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og om relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjoner

Directive 2009/15/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations
Del av:

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24.11.2016

Nærmere omtale

Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsaktene (direktiv 2009/15/EF og forordning 391/2009) er en del av den tredje sjøsikkerhetspakken som inneholder totalt 7 rettsakter. Formålet med rettsaktene er å endre det nåværende systemet for EUs godkjennelse av klasseselskap slik dette er etablert gjennom direktiv 94/57/EF, som endret av direktiv 97/58/EF, direktiv 2001/105/EF og direktiv 2002/84/EU, særlig med henblikk på å:

1. Forsterke kontrollsystemet av godkjente organisasjoner.
2. Harmonisere det eksisterende dobbeltsystemet for ordinær og begrenset godkjennelse.
3. Forenkle og forbedre strukturen til EUs kriterier for godkjennelse.
4. Endre systemet for sanksjoner.
5. Klargjøre omfanget av og gjøre lettere anvendelsen av visse bestemmelser i direktivet.

• Direktiv 94/57/EF omformes for å gjøres klarere.
• For at klasseselskapene skal kunne utføre sine plikter på en tilfredsstillende måte kreves streng uavhengighet, høyt spesialisert teknisk kompetanse og stram kvalitetsledelse.
• Det etableres en felles profesjonell standard for den virksomhet som klasseselskapene driver. Dette vil sikre rettferdig konkurranse internt i EU og at sikkerheten og beskyttelsen av miljøet holdes på et likt og tilfredsstillende nivå.
• Godkjennelse skal kun gis klasseselskaper på grunnlag av faktisk kvalitets- og sikkerhetsytelse. Det skal videre tas hensyn til de godkjente selskapenes juridiske status og deres forretningsstruktur for å sikre ensartet anvendelse av kriteriene for godkjennelse og for effektiv kontroll.
• Bestemmelsene i direktivet skal oppdateres kontinuerlig i tråd med utviklingen i internasjonale fora.
• Kommisjonen må gis myndighet til å kreve at klasseselskaper foretar nødvendige forebyggende og avbøtende tiltak, og til å bruke nødvendige tvangsmidler som bøter og dagsbøter, eller i verste fall tilbakekall av godkjenningen. Kommisjonen har også sikret seg en rett (sammen med medlemsstaten som søkte om anerkjennelse av et bestemt klasseselskap) til å vurdere og verifisere at pliktene som fremgår av rettsakten blir oppfyllt.
• EUs inspektører må få tilgang til alle skip og skipsarkiver i klasseselskapet, uavhengig av skipets flaggstat.
• Godkjente klasseselskaper skal opprette et uavhengig fellesorgan som skal sikre vedvarende forbedringer og produktivt samarbeid med Kommisjonen.
• EMSA skal gi nødvendig støtte til å gjennomføre dette direktivet.

Det opprinnelige direktivforslaget er splittet opp i et direktiv som retter seg mot medlemsstatene og en forordning som retter seg mot klasseselskaper som er delegert myndighetskompetanse. EØS-notatet omhandler derfor begge rettsaktene.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige vil være begrenset til selve gjennomføringen av rettsaktene, samt nødvendige endringer i avtaler som Nærings- og handelsdepartementet har inngått med anerkjente klassifiseringsselskaper. Krav om opprettelse av et uavhengig vurderings og sertifiseringsorgan vil utløse kostnader for klasseselskapene. Klasseselskapenes merarbeid ifbm. gjensidig godkjenning av klassesertifikater vil nødvendigvis utløse økte transaksjonskostnader.

Status
Rettsaktene ble vedtatt av Parlamentet og Rådet 23. april 2009 og publisert 28. mai 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2009
Gjennomføringsfrist i EU
17.06.2011
Anvendelsesdato i EU
17.06.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
24.11.2016
Høringsfrist
13.01.2017