Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2014/111/EU av 17. desember 2014 om endring av direktiv 2009/15/EF med hensyn til Den internasjonale maritime organisasjons (IMO) vedtak av visse regler og tilknyttede endringer av visse konvensjoner og protokoller

Commission Implementing Directive 2014/111/EU of 17 December 2014 amending Directive 2009/15/EC with regard to the adoption by the International Maritime Organization (IMO) of certain Codes and related amendments to certain conventions and protocols

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 12.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder forholdet mellom forordning direktiv 2009/15/EC om klasseselskap (RO)og FNs sjøfartsorganisasjon vedtatte regler om klasseselskap (ROkoden og III-koden). I henhold til forordning 2099/2002/EC som etablerer the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) har Kommisjonen gjennomført en prosedyre for samsvarsvurdering av endringer i internasjonale instrumenter. Resultatet av samsvarsvurderingen påviser uoverensstemmelser mellom IMOs regelverk og EU regelverk. Kommisjonens gjennomføringsforordning gjenspeiler dette slik at deler av RO-koden og
III-koden utelates fra definisjonen av internasjonale konvensjoner slik begrepet er benyttet i rettsakten.

Følgende deler av III-kodens del II holdes utenfor definisjonen av "internasjonale konvensjoner" i 2009/15:

• 16.1 (bestemmelsen er i strid med skillet mellom et klassifikasjonsselskaps private tjenester, og organisasjonens offentligrettslige oppgaver hvor organisasjonen handler på vegne av flaggstaten, som er et sentralt skille i direktiv 2009/15/EC)
• 18.1 (bestemmelsen er i strid med prinsippet i direktiv 2009/15/EC om at anerkjente organisasjoner skal demonstrere oppfyllelse av krav med hensyn til hele organisasjonen, ikke bare med hensyn til den delen av organisasjonen som er relatert til skip under den aktuelle medlemsstatens flagg)
• 19 (bestemmelsen er i strid med prinsippet i direktiv 2009/15/EC om at anerkjente organisasjoner skal demonstrere oppfyllelse av krav med hensyn til hele organisasjonen, ikke bare med hensyn til den delen av organisasjonen som er relatert til skip under den aktuelle medlemsstatens flagg)

Følgende deler av RO-kodens del II holdes utenfor definisjonen av "internasjonale konvensjoner" i 2009/15:

• 1.1 (definisjonen av RO i koden er i strid med direktiv 2009/15/ECved at sistnevnte angir at RO er en organisasjon anerkjent av EU-kommisjonen og ikke en som utnevnes av flaggstaten selv)

• 1.3 (bestemmelsen er i strid med skillet mellom et klassifikasjonsselskaps private tjenester, og organisasjonens offentligrettslige oppgaver hvor organisasjonen handler på vegne av flaggstaten, som er et sentralt skille i direktiv 2009/15/EC)

• 3.9.3.1 (bestemmelsen er i strid med direktiv 2009/15/EC og bestemmelsene om "mutual recognition" av klassesertifikater for materiell, utstyr og komponenter)

• 3.9.3.2 (bestemmelsen er i strid med prinsippet i direktiv 2009/15/EC om at anerkjente organisasjoner skal demonstrere oppfyllelse av krav med hensyn til hele organisasjonen, ikke bare med hensyn til den delen av organisasjonen som er relatert til skip under den aktuelle medlemsstatens flagg)

• 3.9.3.3 (bestemmelsen er i strid med prinsippet i direktiv 2009/15/EC om at anerkjente organisasjoner skal demonstrere oppfyllelse av krav med hensyn til hele organisasjonen, ikke bare med hensyn til den delen av organisasjonen som er relatert til skip under den aktuelle medlemsstatens flagg)

Merknader

Rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser
Direktiv 2009/15 må ses i sammenheng med Forordning 391/2009. Begge disse rettsaktene er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen, og eventuelle rettslige konsekvenser av gjennomføringsforordning 1355/2014 avhenger av gjennomføring av basisrettsakten. Det tas således forbehold om utfall fra Regjeringens behandling i vurderingen av kommisjonsforordningen.
De bestemmelser som er funnet i uoverensstemmelse med EUs regler retter seg i stor grad mot de nasjonale administrasjoner og deres forhold til RO. Enkelte punkter knyttet til anerkjennelse, oppfølging, rapportering og kontroll av RO følger allerede av direktiv 94/57/EC som er en del av EØS-avtalen, og at forskjeller knyttet til RO i relasjon til IMO og EU på disse områdene allerede eksisterer uten at det byr på større praktiske utfordringer. Dette er forhold som det er naturlig å implementere gjennom prosedyrer og som videre vil gjenspeiles i RO-avtalene og oppfølgingen av disse.

Vurdering
Kommisjonen mener det er motstrid mellom direktivet og FNs sjøfartsorganisasjons (IMOs) regelverk. Nærings- og fiskeridepartementet deler ikke dette synspunkt, men mener snarere at direktivets ordlyd kan fortolkes i overensstemmelse med IMOs regler, som Norge er bundet av. Kommisjonen vil imidlertid gjennom sin fortolkning kunne anvende direktivet overfor tredjeland på en måte som er i strid med havrettens prinsipp om flaggets suverene jurisdiksjon på skip i eget register. Norge kan ikke slutte seg til en slik anvendelse da dette vil være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Kommisjonsdirektivet vil derfor gjennomføres på en måte som sikrer ivaretakelse av norske internasjonale forpliktelser. Dette vil gjøres gjennom en ensidig erklæring som avgis og vedlegges EØS komiteens vedtak. På den bakgrunn anses rettsakten som relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordning 391/2009 om felles regler og standard for klasseselskap og inspeksjon av skip regulerer sammen med direktiv 2009/15/EC, klasseselskapers inspeksjonsvirksomhet for EUs medlemsstater. Stortingets samtykke til innlemmelse innhentes etter Grunnlovens § 26 annet ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2014
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet