Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/2101 av 24. november 2021 om endring av direktiv 2013/34/EU om offentliggjøring av skatteinformasjon for enkelte foretak og filialer

Directive ((EU) 2021/2101 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2021 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2016)

Sammendrag av innhold
EU-Kommisjonen la 12. april 2016 fram et forslag om offentlig land-for-land-rapportering for skatteformål. Forslaget innebærer en endring av EUs konsoliderte regnskaps­direktiv (2013/34/EU). Forslaget innebærer at store konsern med en samlet årlig omsetning på EUR 750 mill. eller mer, på årlig basis må utarbeide og offentliggjøre en rapport med nøkkelinformasjon for sin virksomhet og skatteformål. Etter forslaget skal rapportene være tilgjengelige i minimum fem år. Rapporteringsplikten er etter forslaget lagt morselskapet ("the ultimate parent undertaking"), som er definert som den enheten som utarbeider det konsoliderte finansregnskapet. Dersom morselskapet ikke er hjemmehørende i i EU, overføres rapporteringsplikten til datterselskap lokalisert i EU. Rapporteringsplikten omfatter all virksomhet i konsernet/gruppen. Nøkkelinformasjonen som skal rapporteres er:

1. En kort beskrivelse av virksomhetens art.
2. Antall ansatte.
3. Netto omsetning, inklusive omsetning med nærstående.
4. Gevinst eller tap før skatt.
5. Påløpt overskuddsskatt for inneværende år.
6. Betalt overskuddsskatt for det finansielle året.
7. Tilbakeholdt overskudd.

Opplysningene skal oppgis separat for hvert enkelt medlemsland i EU, for «visse skattejurisdiksjoner» og "øvrige land". Etter forslaget gis Kommisjonen myndighet til å vedta en liste over «visse skattejurisdiksjoner». Kriteriene for listeføring er at de ikke oppfyller nærmere bestemte vilkår knyttet til blant annet offentlighet og informasjonsutveksling, rettferdig skattekonkurranse og internasjonale stan­dar­der fastsatt av OECD, G20 og Financial Action Tax Force (FATF).

Merknader

Rettslige konsekvenser
EU-kommisjonens forslag til offentlig land-for-land-rapportering for skatteformål ligger for tiden til vurdering i Europaparlamentet og Rådet.

En eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av et direktiv som svarer til EU-kommisjonens forslag vil kreve endring i norsk rett, herunder trolig regnskapsloven og verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at eventuelle direktivkrav som svarer til EU-kommisjonens forslag ikke vil medføre særlige økonomiske eller administrative kostnader for rapporteringspliktige etter forslaget.

Sakkyndige instansers merknader
EU-kommisjonens forslag er vurdert av Finansdepartementet.

Status
EU-kommisjonens forslag 12. april 2016 ligger for tiden til vurdering i Europaparlamentet og Rådet.

Finansdepartementet sendte 30. september 2016 et forslag til endring av forskriften om land-for-land-rapportering på høring, med høringsfrist 25. november 2016. Forslaget tar utgangspunkt i EU-kommisjonens forslag (COM (2016) 198 final), samt innspill fra sivil sektor. Det foreslås blant annet at rapporteringspliktige etter gjeldende LLR-regelverk i regnskapsloven § 3-3d og verdipapirhandelloven § 5-5a, med tilhørende forskrift, må rapportere flere nøkkelopplysninger om sin virksomhet og skattemessige forhold. I tillegg forslås det at rapporteringspliktige skal gi opplysninger om sine fulle kostnader, samt at opplysningene etter bestemmelsene skal gis for hvert enkelt land hvor foretaket er etablert. Det er videre foreslått en ny bestemmelse om offentliggjøring av LLR-rapporten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Gjennomføringsfrist i EU
22.06.2023
Anvendelsesdato i EU
22.06.2023
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
30.09.2016
Høringsfrist
25.11.2016
Annen informasjon