Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/70 av 23. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/1229 om tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin, med hensyn til dens ikrafttredelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/70 of 23 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/1229 concerning the regulatory technical standards on settlement discipline, as regards its entry into force

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om oppgjørsdisiplin. Ikrafttredelsen av kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om oppgjørsdisiplin var først utsatt til 1. februar 2021 ved kommisjonsforordning (EU) 2020/1212. Ikrafttredelsen er ved kommisjonsforordningen omtalt i dette notatet ytterligere utsatt til 1. februar 2022. Kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 er gjennomført i norsk rett i Forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør, men er foreløpig ikke ikraft i påvente av ikrafttredelse av kommisjonsforordningen i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen er vedtatt og publisert i Official Journal. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2020
Anvendelsesdato i EU
30.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.08.2021
Anvendes fra i Norge
11.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro