Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1212 av 8. mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til reguleringstekniske standarder for oppgjørsdisiplin

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1212 of 8 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/1229 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om oppgjørsdisiplin. Endringen medfører at ikrafttredelsen av kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om oppgjørsdisiplin utsettes fra 13. september 2020 til 1. februar 2021. Kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 er gjennomført i norsk rett i Forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør, men er foreløpig ikke ikraft i påvente av at ikrafttredelse av kommisjonsforordningen i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordninhen er vedtatt og publisert i Official Journal. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.05.2020
Anvendelsesdato i EU
27.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1212
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro