Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 av 11. november 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 når det gjelder parameterne for beregning av bøter ved forsinket oppgjør samt aktiviteter til verdipapirregistre i vertsland

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/389 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the parameters for the calculation of cash penalties for settlement fails and the operations of CSDs in host Member States

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Med forordning (EU) 909/2014 (CSDR) innføres et felles europeisk lovverk for verdipapirregistervirksomhet i EØS, og blant annet regler for sanksjoner ved forsinkelse i oppgjør av verdipapirhandler. Forordning (EU) 2017/389 gir utfyllende bestemmelser for nivået på bøter ved forsinket oppgjør i verdipapirregistre. I tillegg fastsettes kriteriene for når et verdipapirregisters aktivitet er avgjørende for et annet EØS-land og således vil være gjenstand for samarbeid mellom relevante myndigheter i landene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen kan antakelig gis som forskrift til planlagt ny lov om verdipapiroppgjør og om verdipapirregistre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få ikke-ubetydelige økonomiske konsekvenser for foretakene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos verdipapirregistrene og deres medlemmer, og aktørene vil få økt krav til oppfølging av transaksjoner for å unngå bøter. I tillegg vil økt grensekryssende konkurranse medføre økt behov for samarbeid mellom relevante myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har i høringsnotat som Finansdepartementet sendte på høring 16. mai 2017, foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen gjennomføres som forskrift i norsk rett.

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017 og er nå til behandling i departementet. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017