Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 av 11. november 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til parametrene for beregning av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør samt verdipapirsentralers virksomhet i vertsstater

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/389 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the parameters for the calculation of cash penalties for settlement fails and the operations of CSDs in host Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2019)

Sammendrag av innhold
Med forordning (EU) 909/2014 (CSDR) innføres et felles europeisk lovverk for verdipapirregistervirksomhet i EØS, og blant annet regler for sanksjoner ved forsinkelse i oppgjør av verdipapirhandler. Forordning (EU) 2017/389 gir utfyllende bestemmelser for nivået på bøter ved forsinket oppgjør i verdipapirregistre. I tillegg fastsettes kriteriene for når et verdipapirregisters aktivitet er avgjørende for et annet EØS-land og således vil være gjenstand for samarbeid mellom relevante myndigheter i landene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Forordningen skal gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få ikke-ubetydelige økonomiske konsekvenser for foretakene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos verdipapirregistrene og deres medlemmer, og aktørene vil få økt krav til oppfølging av transaksjoner for å unngå bøter. I tillegg vil økt grensekryssende konkurranse medføre økt behov for samarbeid mellom relevante myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017 og er nå til behandling i departementet. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
30.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0389
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro