Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsfororodning (EU) 2017/393 av 11. november 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder vedrørende skjema og prosedyrer for rapportering og innsendelse av informasjon om internoppgjør i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/393 of 11 November 2016 laying down implementing technical standards with regard to the templates and procedures for the reporting and transmission of information on internalised settlements in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir detaljerte tekniske krav for rapportering av internoppgjør av verdipapirtransaksjoner. Kravene omhandler både format og rapporteringsprosedyrer.Formålet med forordningen er å sikre at formatet for rapporteringen av store informasjonsmengder gjøres på en ensartet og effektiv måte. Rapporteringskravet gjelder både fra relevante aktører til lokale tilsynsmyndighet, og fra denne tilsynsmyndigheten til ESMA. Forordningen utfyller/supplerer forordning (EU) nr. 2017/391. Formålet med forordningen er å sikre at formatet for rapporteringen av store informasjonsmengder gjøres på en ensartet og effektiv måte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør) og utfyller/supplerer også kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/391, som er en gjennomføringsforordning til CSD-forordningen. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen kan antakelig gis som forskrift til planlagt ny lov om verdipapiroppgjør og om verdipapirregistre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser for foretakene og myndighetene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos foretakene som foretar internoppgjør, og tilsynsmyndighetene må etablere nye oppfølgingsrutiner og utvikle løsning for vidererapportering til ESMA.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har i høringsnotat som Finansdepartementet sendte på høring 16. mai 2017, foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen gjennomføres som forskrift i norsk rett.

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen kan det være behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Den trer i kraft i EU 10. mars 2019. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017. Saken er til behandling i Finansdepartementet.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
10.03.2019
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017