Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsfororodning (EU) 2017/393 av 11. november 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene og framgangsmåtene for rapportering og overføring av opplysninger om internalisert oppgjør i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/393 of 11 November 2016 laying down implementing technical standards with regard to the templates and procedures for the reporting and transmission of information on internalised settlements in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.1.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir detaljerte tekniske krav for rapportering av internoppgjør av verdipapirtransaksjoner. Kravene omhandler både format og rapporteringsprosedyrer.Formålet med forordningen er å sikre at formatet for rapporteringen av store informasjonsmengder gjøres på en ensartet og effektiv måte. Rapporteringskravet gjelder både fra relevante aktører til lokale tilsynsmyndighet, og fra denne tilsynsmyndigheten til ESMA. Forordningen utfyller/supplerer forordning (EU) nr. 2017/391. Formålet med forordningen er å sikre at formatet for rapporteringen av store informasjonsmengder gjøres på en ensartet og effektiv måte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør) og utfyller/supplerer også kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/391, som er en gjennomføringsforordning til CSD-forordningen. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen skal gjennomføres i norsk fordkrift ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få økonomiske konsekvenser for foretakene og myndighetene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos foretakene som foretar internoppgjør, og tilsynsmyndighetene må etablere nye oppfølgingsrutiner og utvikle løsning for vidererapportering til ESMA.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Den trer i kraft i EU 10. mars 2019. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017. Saken er til behandling i Finansdepartementet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
10.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0393
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro