Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/391 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 når det gjelder tekniske reguleringsstandarder som videre spesifiserer innholdet i rapportering av internoppgjør

Commission Delegated Regulationj (EU) 2017/391 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the content of the reporting on internalised settlements

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om rapporteringen fra foretak som foretar internoppgjør til tilsynsmyndighetene. Formålet er blant annet å gi tilsynsmyndighetene en god oversikt over omfanget av internoppgjør.

Merknader
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den antakelig gjennomføres som forskrift til verdipapirregisterloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser for foretakene og myndighetene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos foretakene som foretar internoppgjør, og tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet) må etablere nye oppfølgingsrutiner.

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
10.03.2019
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017