Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/391 av 11. november 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere spesifisering av innholdet i rapporteringen av internalisert oppgjør

Commission Delegated Regulationj (EU) 2017/391 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the content of the reporting on internalised settlements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om rapporteringen fra foretak som foretar internoppgjør til tilsynsmyndighetene. Formålet er blant annet å gi tilsynsmyndighetene en god oversikt over omfanget av internoppgjør.

Merknader
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den antakelig gjennomføres som forskrift til verdipapirregisterloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å få ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser for foretakene og myndighetene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos foretakene som foretar internoppgjør, og tilsynsmyndighetene (Finanstilsynet) må etablere nye oppfølgingsrutiner.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
Anvendelsesdato i EU
10.03.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0391
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro