Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 når det gjelder reguleringsmessige tekniske standarder om tillatelse, tilsyn og operasjonelle krav for verdipapirregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/392 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on authorisation, supervisory and operational requirements for central securities depositories

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til CSD-forordningen om tillatelse, tilsyn og operasjonelle krav for verdipapirregistre.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør).

Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det samme gjelder basisrettsakten CSDR.

Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen kan antakelig gjennomføres i norsk rett som forskrift til ny verdipapirregisterlov.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene utfyller CSD-forordningen, og disse reglene forventes å få betydelige konsekvenser for foretakene og myndigetene. Foretakene blir pålagt en rekke nye operasjonelle krav, herunder omfattende krav til rapportering til myndighetene, og myndighetene blir underlagt detaljerte krav om samarbeid og tilsyn.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har i høringsnotat som Finansdepartementet sendte på høring 16. mai 2017 foreslått at forordningen gjennomføres som forskrift til ny verdipapirregisterlov.

Vurdering
Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finanstilsynet har i høringsnotat som Finansdepartementet sendte på høring 16. mai 2017 foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen gjennomføres som forskrift til ny verdipapirregisterlov.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.05.2017
Høringsfrist
30.06.2017