Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1283 of 29 July 2019 on the recognition of the legal and supervisory framework of Japan as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.4.2020)

Samandrag av innhald
Vedtaket er ei vidareføring av likeverdsvurderinga i Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2010/578/EU som avgjorde at det rettslege og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyrå i Japan var samsvarande med krava som stillast i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009. Etter at forordning (EF) nr. 1060/2009 vart vedteken har det også vore innførd tilleggskrav i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013. Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1283 gjer det klart at Japan også oppfyller dei nye krava i forordning (EU) nr. 462/2013.

Føremålet med denne likeverdsvurderinga er å gjere det mogleg for japanske kredittvurderingsbyrå som ikkje er systemviktige å søkje om sertifisering hjå Den europeiske verdipapir- og marknadsstyresmakta (ESMA).

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2010/578/EU vert samstundes oppheva, då den ikkje fyller ei sjølvstendig rolle ut over det som også stadfestast i kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1283.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om likeverdsvurderingar etter kredittvurderingsbyråforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta vedkjem er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU og er innlemma i EØS-avtalen. Reglane trådde i kraft i Noreg den 01.01.2020 gjennom forskrift om likeverdighetsvurderingar etter kredittvurderingsbyråregelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2019
Anvendelsesdato i EU
19.08.2019
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1283
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro