Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsforetak

Regulation (EU) No 462/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Allerede på ikrafttredelsestidspunktet for forordning (EU) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer var det fremmet forslag til vesentlige endringer i forordningens bestemmelser om registrering og tilsyn med kredittvurderingsbyråenes virksomhet, ved at både registreringsmyndighet og tilsyn skulle overføres fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA. Endringsforordning (EU) nr. 513/2011 (CRA II) gjennomfører de varslede endringene i konsesjons- og tilsynsregime. Denne første endringsforordningen trådte i kraft 31. mai 2011.

Formålet foreliggende endringsforordning (CRA III) å styrke reguleringen på enkeltområder hvor det er enighet om at den opprinnelige reguleringen er for svak.

CRA III gir regler som utvider nedslagsfeltet for den opprinnelige forordningen til også å omfatte "rating outlooks", som er definert som "synspunkter på hvordan en vurdering vil utvikle seg på kort og mellomlang sikt". Begrunnelsen for utvidelsen er at slike vurderinger har stor betydning for foretakene som benytter kredittvurderinger.

Forordningen innfører en ny generell bestemmelse som fastslår at foretak som benytter kredittvurderingene til å fremme regulatoriske formål, ikke kan lene seg mekanisk på vurderinger foretatt av et kredittvurderingsbyrå, men må foreta en egen vurdering av den aktuelle investeringen. Det innføres obligatorisk krav om to uavhengige vurderinger av strukturerte produkter.

Videre gir forordningen nye regler som har til formål å (ytterligere) styrke kredittvurderingsbyråenes uavhengighet. For det første innføres det eierbegrensningsregler som blant annet fastslår at ingen kan eie mer en 5 % av aksjene i mer enn ett godkjent kredittvurderingsbyrå. Det gis videre regler om tvungent skifte av kredittvurderingsbyrå (hvert tredje år eller etter hver tiende vurdering) i tilfelle der utsteder av det vurderte papiret betaler for vurderingen.

CRA III gir i tillegg regler om vurdering av statsgjeld. Her fastslår forordningen at kredittvurdereringene skal gjennomgås med større hyppighet enn etter dagens regler, og at byrået skal publisere hele grunnlaget for vurderingen når den offentliggjøres. Det gis nye regler om tidspunkt for offentliggjøring.

CRA III gir også nye regler om offentliggjøring av grunnlaget for kredittvurderinger samt om opplysninger om honorarstrukturer. Det legges videre opp til en felles standard "rating scale" som skal utarbeides av ESMA som teknisk standard.

Endelig gir forordningen regler om kredittvurderingsbyråenes erstatningsansvar overfor brukerne av kredittvurderinger.

Vurdering
Det er gjort betydelige materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitbeslutning 203/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016).

Status
CRA III har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om kredittvurderingsbyråer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.05.2013
Anvendelsesdato i EU
20.06.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 340-372
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0462
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro