Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1 av 30. september 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for den periodiske rapporteringen av avgiftene som kredittvurderingsbyråene krever, med sikte på Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets løpende tilsyn

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the periodic reporting on fees charged by credit rating agencies for the purpose of on-going supervision by the European Securities and Markets Authority

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.20195)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser om rapportering av ulike forhold knyttet til kredittvurderingsbyråene honorarer og honorarstruktur til ESMA. Rapporteringen vil være et ledd i ESMAs løpende tilsyn med kredittvurderingsbyråene. Forordningen er gitt med hjemmel i kredittvurderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i forskrift om kredittvurderingsbyråer ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2014
Anvendelsesdato i EU
26.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.10.2019
Anvendes fra i Norge
21.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro