Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/3 av 30. september 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysningskrav i forbindelse med strukturerte finansielle instrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) No 2015/3 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on disclosure requirements for structured finance instruments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regulering til forordning 1060/2009 om kredittvurderingbyråer med senere endringer som fastslår at den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA skal opprette et nettsted med opplysninger om strukturerte finansielle instrumenter. Forordningen gir detaljerte regler om hvilke opplysninger som skal rapporteres om strukturerte finansielle instrumenter og og på hvilket format. Forordningen gir også regler om hvem som har ansvar for rapporteringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i forskrift om kredittvurderingsbyråer ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen skal ha virkning i EU fra 1. januar 2017. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2014
Anvendelsesdato i EU
26.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.10.2019
Anvendes fra i Norge
21.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro