Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012 av 21. mars 2012 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for innholdet og formatet av de periodiske innberetninger av kredittvurderingsdata som kredittvurderingsbyråer skal legge fram for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

Commission Delegated Regulation (EU) No 446/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the content and format of ratings data periodic reporting to be submitted to the European Securities and Markets Authority by credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler om krav til periodisk rapportering fra kredittvurderingsselskaper til ESMA. Tilleggsbestemmelsene er gitt med hjemmel i kredittvurderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009.

Forordningen legger opp til at rapporteringen bør skje månedlig. Formålet med den regelmessige rapporteringen er å gi ESMA mulighet til å oppfylle sitt ansvar for løpende kontroll med kredittvurderingsbyråer. Informasjonen skal gi ESMA grunnlag for å føre nøye tilsyn med kredittvurderingsbyråene, og mulighet til å reagere ved faktiske eller potensielle overtredelser av kravene som stilles i kredittvurderingsbyråforordningen.

Forordningen regulerer hvordan innberetningen av informasjonen skal skje, og legger opp til at ESMA kan sette opp tekniske retningslinjer for innberetning av informasjon som følge av den teknologiske utviklingen.

Det legges opp til at kredittvurderingsbyråer, som er del av en gruppe, har mulighet til å rapportere enten hver for seg eller samlet til ESMA.

Vurdering
Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer.

Status
Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2012
Anvendelsesdato i EU
30.11.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 437-448
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2016
Anvendes fra i Norge
03.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0446
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro