Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser om levering av opplysninger til sentralt register

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012 av 21. mars 2012 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for fremleggelse av opplysningene som kredittvurderingsbyråer skal stille til rådighet i et sentralt register opprettet av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

Commission Delegated Regulation (EU) No 448/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the presentation of the information that credit rating agencies shall make available in a central repository established by the European Securities and Markets Authority

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder reguleringsmessige tekniske standarder for fremleggelse av opplysningene som kredittvurderingsbyråer skal stille til rådighet i et sentralt register opprettet av ESMA.

Forordningen gir utfyllende regler om form og innhold på informasjon ESMA skal ha om kredittvurderingsselskapene i et sentralt arkiv. De utfyllende reglene er gitt i medhold av CRA-forordningen, CRA I, som endret ved CRA II.

Det legges opp til at det sentrale register, på frivillig basis, skal motta og lagre kredittvurderinger som er utstedt av tredjelands kredittvurderingsbyråer, tilhørende samme gruppe av kredittvurderingsbyråer, men som ikke er godkjent i EU.
Vurdering

Forordningen er EØS-relevant.

En eventuell gjennomføring av forordningen må ses i sammenheng med gjennomføringen av den opprinnelige forordningen 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer, samt første endringsforordning om overføring av konsesjons- og tilsynskompetanse til ESMA.

Status
Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2012
Anvendelsesdato i EU
19.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 452-466
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2016
Anvendes fra i Norge
03.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0448
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro